Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Než se kopne do země


Koupili jste pozemek, to je ale jen začátek. Chcete-li stavět rodinný dům, musíte si nejdříve nechat zpracovat projekt domu a absolvovat administrativní proces zvaný územní a stavební řízení. O tom, co všechno stavebníka čeká, s námi hovořil Ing. Jan Korejtko

Stavební řízení, které vede k povolení stavby RD, se skládá z několika fází. Které to jsou?

Stavební řízení je správním řízením a řeší zejména konkrétní podobu stavby, způsob jejího provedení a technické náležitosti. Navazuje na územní řízení (které vydává souhlas s umístěním stavby určitého typu na daném pozemku) a v mnohém se mu podobá. Probíhá podle stavebního zákona. Je to řízení návrhové, to znamená, že je zahajováno na žádost stavebníka. Jeho výsledkem by mělo být stavební povolení. Dnes, dle aktuálně platného stavebního zákona, lze tato řízení sloučit do jednoho společného řízení.

Jak dlouho tento proces u nás v průměru trvá, když všechno běží tak, jak má? Dodržují se tzv. zákonné lhůty?

Vždy záleží na konkrétním případu, od podání tzv. Společného oznámení záměru do vydání Povolení ohlášeného záměru to trvá většinou 1–3 měsíce. Co trvá v celém procesu zpravidla nejdéle, je získávání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, které podání oznámení záměru předchází. Tam zdržení mají dnes nejčastěji odbory územního plánování, odbory životního prostředí, krajské hygienické stanice atd.

Co všechno má obsahovat dokumentace pro územní řízení – k vydání územního souhlasu pro stavbu RD? Kolik „razítek“ stavebník potřebuje?

Rozsah dokumentace je dán vyhláškou 499/2006 ve znění novely č. 405/2017, jedná se o části A, B, C, D, tedy průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a zjednodušenou dokumentaci objektů.

Máme tedy územní souhlas, jaký je další postup a co všechno obnáší podání žádosti o stavební povolení?

Po vydání územního souhlasu je nutno dopracovat projektovou dokumentaci a doplnit dokladovou část o další vyjádření požadované stavebním úřadem. Toto pak podáme společně s žádostí o povolení stavby na stavební úřad.

Nedávná změna stavebního zákona měla přinést zjednodušení stavebního řízení pro RD se zastavěnou plochou do 150 m2 – stavbu tzv. „na ohlášení“. Jak to v praxi probíhá a jakou úsporu to stavebníkům přináší?

Pro domy do 150 m2 zastavěné plochy se v podstatě nic nezměnilo. U těchto staveb šel řešit územní souhlas i povolení stavby v rámci jednoho řízení už dříve. Naopak dle nového je i ke stavbám toho typu nutnost získat závazné stanovisko příslušného orgánu územního plánování.

Jsou situace a případy, kdy zjednodušené, společné řízení využít nelze?

Zjednodušení v podobě možnosti společného řízení přišlo, jak již jsem říkal, i pro rodinné domy se zastavěnou plochou větší než 150 m2, ale ani zde toto neplatí stoprocentně. Např. v případech, kdy se jedná o nějakou výjimku nebo je stavba v rozporu s územním plánem nebo je se stavbou hlavní spojena nějaká speciální, stavební úřad toto řízení rozdělí. (Například když na pozemek nejsou přivedeny inženýrské sítě, je třeba žádat o stavební povolení pro přípojky – pozn. red.)

Do kdy musí stavebník zahájit stavbu?

Stavební povolení je platné po dobu 2 let, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, pozbývá platnosti. Tato lhůta může být na žádost stavebníka prodloužena stavebním úřadem.


Může zjednodušené povolovací řízení přinést i určité nevýhody či úskalí?

Jako úskalí lze zatím označit to, že s novým stavebním zákonem nejsou ještě stavební úřady úplně sžity, projevuje se
to pak rozdílnými požadavky jednotlivých úřadů i jednotlivých úředníků.


Co je tzv. inženýring? Doporučil byste využít tuto službu i stavebníkovi, který chce rodinný dům stavět svépomocí?

Inženýring je proces, kdy stavebníka na základě sepsané příkazní smlouvy a plné moci zastupuje třetí strana, která za něj vyřizuje povolování stavby. Tuto službu bych doporučil využít těm, kteří nemají čas a chuť řešit papírování s úřady. Pochopitelně je to služba placená, proto si mnoho stavebníků raději vše vyřídí sami.

 

Projekt Roma získal 1. cenu v soutěži Dům roku 2018 v kategorii projekční kanceláře. Více ZDE.

 

Rokytka je jednopodlažní roubenka s obytným podkrovím inspirovaná naší tradiční architekturou. Střecha je tvořena
polovalbou s tzv. sukní s možností okrasného zakončení.

 

Víte, že...
Přesný výčet dotčených orgánů státní správy a kontakty na ně získáte na místně příslušném stavebním úřadě. Budete komunikovat s orgány územního plánování, životního prostředí, orgány ochrany přírody a ovzduší (např. Chráněná krajinná oblast, Agentura ochrany přírody atd.), hygienické služby, požární ochrany, vodního a odpadového hospodářství, energetiky, správou komunikací, popř. správou lesního hospodářství, zemědělským půdním fondem, orgány památkové péče, báňským úřadem atd.


Zeptejte se