Parametry pozemku podmiňující použití typového projektu

Pokud parametry pozemku neodpovídají výše uvedeným okrajovým podmínkám je individuálně nutno posoudit a upravit veškeré konstrukce.

 • v typovém projektu se předpokládá třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 MPa, založení základů do rostlého a homogenního podloží a hladina podzemní vody hlouběji než 4 m od nejhlubší konstrukce domu
 • v projektu se nepředpokládá umístění objektu v záplavovém území a na poddolovaném území
 • ochrana před seizmicitou není v projektu uvažována
 • ochrana před pronikání radonu z podloží je řešena protiradonovou izolací na nízké a střední radonové riziko, pro variantu použití podlahového vytápění je alternativně navrženo doplňkové opatření s odvětráním podloží
 • návrhové podmínky pro zatížení sněhem – IV. sněhová oblast (sk = 2,0 kN/m2)
 • návrhové podmínky pro zatížení větrem – 3. větrová oblast, II. kategorie terénu
 • návrhové užitné zatížení podlahových ploch je 1,5 kN/m2
 • střešní dutina není určena pro skladování předmětů, vstup do ní se předpokládá jen pro kontrolu konstrukce
 • dům je určen pro území, kde hladina akustického tlaku před fasádou dosahuje hodnot nejvýše 65 dB v denní době a nejvýše 55 dB v noční době
 • rodinné domy jsou navrženy na rovinaté pozemky, v případě, že na pozemek stéká voda z přilehlých svažitých ploch, je nutno při osazení domu zajistit bezpečné zachycení a odvedení vody tak, aby nepůsobila na dům a jeho konstrukce
 • výškové osazení úrovně podlahy v přízemí je navrženo 350 mm nad upravený terén tak, aby vodorovná hydroizolace byla 150 mm nad upraveným terénem
 • v případě požadavku na dosažení vzhledu domů bez soklu, který je prezentován na vizualizacích je možné na vhodně tvarovaném terénu, kde se dům osadí podle projektu do potřebné výšky nad přilehlý terén a terénní úpravy kolem domu se provedou násypem svažujícím se výrazně od domu. V takovém případě je vhodné provedení odvodněného kanálku zakrytého mřížkou nebo vyplněného praným hrubým kamenivem po celém obvodu domu
 • rodinné domy jsou řešeny jako nepodsklepené, v případech domů se suterénem je nutné navrhnout konstrukce na základě výsledků hydrogeologického a inženýrskou geologického průzkumu