Všeobecné obchodní podmínky

Smlouvy uzavírané se spotřebitelem

Obchodní společnost: G SERVIS CZ, s.r.o.

Sídlo: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Identifikační číslo: 262 26 367

Zápis v OR: oddíl C, vložka 94243, vedená u Městského soudu v Praze

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti G SERVIS CZ, s.r.o. se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, IČ 262 26 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94243 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, obsahující licenční ujednání (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího za účelem objednání a koupě typové projektové dokumentace a dalších projektů a služeb, které prodávající nabízí (dále jen „zboží“). Typová projektová dokumentace prodávajícího je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a slouží (po doplnění osazení do terénu a průkazu Energetické náročnosti budovy, které nelze vyprojektovat jako typové) k zahájení stavebního řízení a lze ji použít i pro vlastní realizaci stavby. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gservis.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání, pouze pokud nejsou v rozporu s tzv. Dodatkem k všeobecným obchodním podmínkám určeným pro smlouvy uzavírané s podnikateli.
 3. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást uzavíraných kupních smluv. Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

II. Uživatelský účet

 1. Na základě bezplatné registrace provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní má kupující možnost důkladné prohlídky typových projektů, jejich objednání a koupi.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání projektů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené kupujícím za správné.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím osobám.
 4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávku zboží přijímáme pouze v písemné formě prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách www.gservis.cz nebo po dohodě prostřednictvím e-mailové korespondence.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o typových projektech, a to včetně uvedení cen jednotlivých typových projektů. Ceny za projektovou dokumentaci, další projekty a nabízené služby jsou uváděny včetně DPH. Ceny za vyžádané a provedené úpravy v projektové dokumentaci jsou stanoveny individuálně dle rozsahu požadovaných úprav a změn.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změn v cenách nabízeného zboží. Projekty domů se mohou v drobných dispozičních a technických řešeních lišit od návrhů uvedených v tištěném katalogu a na těchto webových stránkách.
 5. Pro objednání požadovaného zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu či odešle e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu prodávajícího, obsahující veškeré náležitosti, které jsou součástí objednávkového formuláře. Objednávkový formulář zejména obsahuje:
  1. konkrétní typ projektové dokumentace, dalšího projektu či nabízené služby
  2. způsob úhrady kupní ceny
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“)
 6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 7. Prodávající v přiměřené lhůtě po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na jím uvedenou adresu.
 8. Objednávku lze vyplnit také písemně na pobočkách prodávajícího s odbornými pracovníky.
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), která je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou dle čl. IV. odst. 3 těchto obchodních podmínek.
 10. Pokud nemůže prodávající některý z požadavků kupujícího na úpravu projektové dokumentace splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření smlouvy a smlouva je tedy uzavřena až její akceptací ze strany kupujícího, zaslanou elektronickou poštou prodávajícímu. 

IV. Kupní cena a způsob platby

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem na účet u KB Třebíč, č. ú. 86-3513990277/0100.
  2. platbou v hotovosti na pobočkách společnosti.
  3. bezhotovostní platba kartou na provozovně prodávajícího na adrese Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
 2. Záloha činí zpravidla 50% z kupní ceny zboží.
  Ve všech případech bude objednávka akceptovaná až po uhrazení zálohy. Uhrazením zálohy se rozumí den přijetí platby na bankovní účet společnosti, resp. den přijetí platby v hotovosti na pobočkách společnosti.
 3. V případě platby v hotovosti je zbývající část kupní ceny splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je zbývající část kupní ceny splatná do 14 dnů od zaslání výzvy k doplacení kupní ceny a vyzvednutí zboží poté, co je zboží připraveno k předání.
 4. Pokud kupující nepřevezme zboží do 30 dní od doručení výzvy k doplacení kupní ceny a vyzvednutí zboží, má prodávající právo ponechat si uhrazenou zálohu a nevyzvednuté zboží na svůj náklad zlikvidovat.

V. Dodání projektové dokumentace

 1. Termínem dodání se rozumí den expedice a předání projektové dokumentace České poště nebo den osobního převzetí projektu na pobočkách společnosti. Projektová dokumentace se kupujícímu zasílá jako obchodní balík.
 2. Pro vybranou typovou projektovou dokumentaci je termín dodání od 10 pracovních dnů. Tato dokumentace je na webových stránkách označena symbolem 10 dnů. Termín dodání Projektu osazení domu na pozemek je min. 15 pracovních dnů ode dne obdržení všech potřebných podkladů pro zpracování projektu a uhrazení zálohy.
 3. U neoznačené dokumentace je prodloužený termín dodání. O přesném termínu dodání projektové dokumentace bude zákazník informován prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy či telefonicky, nebo se může informovat přímo prostřednictvím zákaznické linky 236 160 333.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání a pokynů kupujícího nebo pro jeho osobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. odst. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jakým je přijal.
 5. Pokud kupující odstoupí v zákonné lhůtě od uzavřené kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Prodávající prohlašuje, že jím poskytnuté zboží odpovídá platné legislativě a odborným normám, a to ke dni uzavření této smlouvy. Prodávající nenese odpovědnost za změnu legislativy, v jejímž důsledku se, při prodlení kupujícího se započetím realizace stavby, stane poskytnuté zboží již nepoužitelné.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že projektová dokumentace, jiná dokumentace či poskytnuté služby nemají při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující projektovou dokumentaci převzal,se projektová dokumentace hodí k účelu, který pro její užití prodávající uvádí a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Kupující bere na vědomí, že poskytnutí pravdivých a úplných podkladů je nezbytné pro bezvadnou individualizaci zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady je vyloučena, pokud kupující dodá prodávajícímu vadné či neúplně podklady, které slouží ke konkretizaci a individualizaci zboží.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího e-mailovou zprávu s uplatněním reklamace, ve které jsou popsány důvody reklamace.
 5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 3. Prodávající je oprávněn k poskytování zboží na základě živnostenského oprávnění.Živnostenskou kontrolu provádí v rámci svého působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením EU č. 2016/679 a platnými právními předpisy české republiky. 
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození (dále jen společně vše jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající za stejných podmínek pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a smluvní marketingové agentury nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.
 6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesně a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je u prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, a zejména týkající se odstoupení od smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejích dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení od odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto nebo které nebylo vyzvednuto v úložní době.
 3. Smluvní strany si mohou běžnou korespondenci doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím na objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

XII. Licenční ujednání

 1. Zboží je autorským dílem prodávajícího.
 2. Ochrana autorských práv prodávajícího se řídí zejména ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a občanských zákoníkem.
 3. Kupující je oprávněn zboží užít pouze pro poskytovaný účel na základě nevýhradní licence, poskytované prodávajícím.
 4. Odměna za poskytnutí nevýhradní licence je již zahrnuta v kupní ceně zboží.
 5. Poskytovaným účelem se rozumí zhotovení rodinného domu či jiné stavby na území České republiky na základě projektové či jiné dokumentace, poskytnuté prodávajícím.
 6. Doba, na kterou se tato licence poskytuje, činí čtyři roky od uzavření kupní smlouvy s možností jejího prodloužení po vzájemné dohodě smluvních stran.
 7. Kupujícímu se zejména zakazuje:
  1. udělení podlicence (čímž se rozumí zejména poskytnutí díla k užití či jinému rozmnožení) třetí osobě bez písemného souhlasu prodávajícího.
  2. upravit či jinak měnitdílo, jeho název nebo označení autora bez písemného souhlasu prodávajícího.
 8. Odstoupením od kupní smlouvy práva z porušení z licenčních ujednání nezanikají.
 9. V případě, že se kupující dopustí jednání, které je v rozporu s ustanoveními čl. XII. obchodních podmínek, může se prodávající domáhat zejména:
  1. aby kupující upustil od porušování autorských práv kupujícího.
  2. aby kupující odstranil následky, které prodávajícímu vznikly porušením povinností kupujícího, stanovených v čl. XII. obchodních podmínek.
  3. zákazu porušování autorských práv ze strany kupujícího.
  4. finančního zadostiučinění.
  5. vydání bezdůvodného obohacení.
  6. náhrady škody.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupení ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení blíží nejvíce. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou podobu.
 3. Text obchodních podmínek bude kupujícímu zaslán spolu s potvrzením objednávky jako příloha elektronické zprávy ve formátu PDF.
 4. Kupující své seznámení se obchodními podmínkami mimo jiné potvrdí také zaškrtnutím příslušného políčka, které je na webové stránce prodávajícího při vyplňování objednávky možné nejprve po zhlédnutí celého textu obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění také dostupné z webové stránky prodávající, a sice na adrese https://www.gservis.cz/o-nas/vseobecne-obchodni-podminky/

V Praze dne 15.4.2019

G SERVIS CZ s.r.o.

zastoupena ředitelem společnosti Janem Korejtkem


DODATEK K VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Smlouvy uzavírané s podnikatelem

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento Dodatek k Všeobecným obchodním podmínkám společnosti G SERVIS s.r.o. (dále jen „Dodatek“) upravuje některá práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, pokud kupující uzavírá kupní smlouva na projektovou dokumentaci, typovou projektovou dokumentaci či jinou službu (dále jen „zboží“) v rámci podnikatelské činnosti jako právnická osoba či fyzická osoba – podnikatel (dále jen „zákazník“).

II. Ujednání obchodních podmínek, která se nepoužijí

 1. Pokud bude smlouva uzavřena mezi prodávajícím a zákazníkem:
  1. nepoužije se čl. VI. obchodních podmínek, týkající se možnosti odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
  2. nepoužije se čl. VIII. obchodních podmínek, týkající se dalších práv a povinností smluvních stran, zejména o možnosti mimosoudního řešení sporů.

III. Porušení licenčních ujednání

 1. Pro případ, že zákazník poruší svou povinnosti stanovenou čl. XII. odst. 7. písm. a) obchodních podmínek, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
 2. Pro případ, že zákazník poruší svou povinnost stanovenou čl. XII. odst. 7. písm. b) obchodních podmínek, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
 3. Smluvní pokuty dle čl. III Dodatku jsou splatné okamžikem každého jednotlivého porušení povinností zákazníka.
 4. Výše uvedenými ustanoveními čl. III Dodatku není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody či přiměřené zadostiučinění.

V Praze dne 15.4.2019

G SERVIS CZ s.r.o.

zastoupena ředitelem společnosti Janem Korejtkem


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obchodní společnost: G SERVIS CZ, s.r.o.

Sídlo: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Identifikační číslo: 262 26 367

Zápis v OR: oddíl C, vložka 94243

I. Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího či zákazníka z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího či zákazníka s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

II. Uplatnění reklamace

 1. Kupující či zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Kupující či zákazník také může reklamaci uplatnit prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu gservis@gservis.cz
 2. Kupující či zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením faktury, popř. jiným věrohodným způsobem.

III. Lhůta pro uplatnění práv

 1. Kupující či zákazník může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 2. Kupující či zákazník svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 3. Kupující či zákazník bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí původního reklamovaného zboží.

IV. Jakost při převzetí

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy, že:
  1. zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

V. Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu či zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující či zákazník informován o jejím vyřízení.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím či zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 4. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu či zákazníkovi písemně potvrdit. Kupující či zákazník není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

VI. Náklady reklamace

 1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

V Praze dne 15.4.2019

G SERVIS CZ s.r.o.

zastoupena ředitelem společnosti Janem Korejtkem