Slovníček pojmů

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž

A

Absolutní vlhkost vzduchu
skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.
Absorpce
přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.
Akumulace tepla
hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.
Akustický strop
obklad stropů nebo zavěšený podhled z materiálu pohlcujícího zvuk.
Architekt
stará se o stavbu od návrhu až po její dokončení; vypracovává projekt, vyřizuje stavební povolení, zhotoví prováděcí projekt, jedná dodavateli, dohlíží na stavbu a je zástupcem stavebníka.
Architektura
Všechna stavební umění, která formují zdivo nebo jinak vytvářejí urbanizovaný prostor. Dělí se podle účelu a funkce, stylu (slohu) dále podle typu materiálu, techniky. Utváří kulturní krajinu a životní prostředí.
Arkýř
předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.
Arondace
v překladu „zaokrouhlování“. Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sídla, která je postupně dotváří, doplňuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami.
Atika
v minulosti ozdobný prvek nad vlastní střechou. Dnes ukončení ploché střechy.
Atribut geoprvku
je na poloze v prostoru nezávislá popisná informace přiřazená nějakému geoprvku, obvykle v externí databázi připojené pomocí prostorového identifikátoru. Slouží např. k upřesnění hierarchického významu geoprvku.
Atriový dům
dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. Jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem k venkovní straně, k existujícím pozemkům.
Autorizovaná osoba
(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.

B

Bednění
používá se k tomu, aby se čerstvě nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne.
Beton
směs cementu, vody a kameniva, ze které vznikne „umělý kámen". Existují různé druhy betonů, které se liší objemovou hmotností, pevností, dobou tvrdnutí, výrobou, vyztužením a uložením.
Betonářské ocelové rohože
výztuž betonových stropů, podlahových vrstev a stěn. Jsou tvořeny z profilovaných nebo žebírkových ocelových prutů, které jsou v místě křížení spojeny bodovým svarem.
Betonové prefabrikáty
prefabrikáty z prostého betonu nebo železobetonu: schodištní stupně, překlady nad okny a dveřmi, chodníkové dlaždice a mnohé jiné.
Betonové střešní tašky
vlnitá krytina vyrobená z betonu
Bezbariérové stavby
nemají prahy, mají dveře a chodby širší, okenní kování lze snadno ovládat z vozíku, sprcha je v úrovni podlahy, přístupná na vozíku.
Bojler
zásobník vody, v němž je ohříváno větší množství vody, které si po delší dobu udržuje svou teplotu. Rozlišuje se tlakový a beztlakový zásobník.
Bonitovaná půdní ekologická jednotka (BPEJ)
Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, tj. specifický územní celek s konkrétními stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným kódem. Vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území.
Bungalov
typ přízemního, většinou jednopodlažního domu umožňující bezbariérové užívání.

C

Cirkulační čerpadlo
Zabezpečuje, aby byl oběh vody rychlejší a aby byly ztráty tepla nižší.

Č

Časový plán stavby
časový plán výstavby je např.sloupcový diagram, v němž jsou přehledně zaznamenány jednotlivé termíny provádění různorodých dodavatelských prací.
Čerpací zařízení na odpadní vody
osazuje se tam, kde odpadní vody nemohou přirozeným spádem odtékat do kanalizace
Číselník
Číselníkem se rozumí seznam přípustných hodnot datového prvku obvykle ve formě dvojic, to znamená kódovaného údaje a hodnoty jeho kódu.
Čistírna odpadních vod
Zařízení k čištění odpadních vod, malá čistírna je čistírna odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

D

Decibel
bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se většinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledňuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.
Developer
Ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby.
Diametr
Významná městská komunikace, protínající velké město i v jeho centrální oblasti.
Difuze vodní páry
migrace vodních par ve stavebních prvcích způsobená poklesem tlaku vodní páry.
Difuzní odpor
závisí na tloušťce těsnicí vrstvy (parotěsná zábrana, vrstva tlumící prostup vodních par) a koeficientu difuzního odporu.
Dilatační spára
spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.
Dispozice
řešení uspořádání a monožství místností v domě či bytě.
Disperzní barvy
Vodou ředitelné nátěrové látky. Jejich film po zaschnutí vykazuje pevnost lakových nátěrů.
Dlaždice
Existují v mnoha velikostech, barvách a jsou rozdílné kvality. Dělí se do čtyř tříd namáhání.
Dlaždicový kříž
Kříže z plastu zabezpečuji stejnoměrný odstup mezi položenými dlaždicemi. Dlaždicové kříže se nasouvají na rohy dlaždic.
Dokončovací práce
Po dokončení hrubé stavby následuje její převzetí a dokončovací práce, které zahrnují vnitřní, resp. vnější omítky, zhotovení podlah, všechny instalace, okna a dveře i atd.
Dokumentace
Soubor dokumentů, které jsou zdrojem a nosičem informací. Duševní dílo sestávající z informací.
Dolní kleštiny
Položené na pozednici.
Dominanta
Převládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i přírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu města nebo krajiny. Okolí se dominantě podřizuje a napomáhá jejímu vyniknutí.
Doplňkové funkční využití
Samostatně nezobrazitelné nezbytné funkce, prorůstající všemi typy funkčních ploch a tvořící doplněk nezbytný pro fungování území.
Dostupnost
Možnost přemístění pěšky nebo dopravními prostředky charakterizovaná souborem ukazatelů, např.: nabídkou spojů a jejich rozložením v průběhu dne, celkovou cestovní dobou, maximálním intervalem spojů, finanční nákladností přemístění atd.
Drážkové těsnění
těsnění vytvořené geometrickým tvarem do sebe zapadajících osazovacích rámů a rámů křídel.
Drenáž
Odvodňuje stavební pozemek jestliže se v zemině shromažďuje svahová, povrchová nebo spodní voda.
Dveřní kování
všechny prvky dveří, které spojují dveřní křídlo s rámem.
Dvojité zasklení
sestává ze dvou jednoduchých skleněných tabulí za sebou.

E

Ekologická zátěž
Pojmem ekologické (staré) zátěže se označují staré skládky, staré části výrobních areálů a velkoplošná znečištění půdy, jejichž důsledkem je nebezpečí a ohrožení zdraví člověka nebo životního prostředí. Starými skládkami mohou být zvláště již nepoužívaná místa skládek komunálního a průmyslového odpadu. U výrobních areálů jde o chemické závody, kde bylo nakládáno s látkami škodlivými zejména vodám, ale jedná se i o areály benzinových pump ap. Plochami podezřelými z ekologických zátěží životního prostředí jsou často velkoplošná znečištění půdy, která byla způsobena např. znečištěním ovzduší nebo záplavami, ale i vojenské prostory (zejména prostory po bývalé sovětské armádě).
Ekologické materiály
stavební materiály, které neobsahují škodlivé látky, a proto garantují zdravé bydlení.
Elektrický jistič
vypíná obvod při vzniku poruchy. V novostavbách se zabudovává v koupelnách, pro venkovní zásuvky i pro celý byt.
Elektrický obvod
elektrické přístroje, svítidla, rádio, televizor a další spotřebiče jsou spojeny do elektrického obvodu, který je uzavřen pojistkami.
Elektrizační soustava
Souhrn všech zařízení k výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.
Elektroinstalace
elektrické rozvody celého objedktu, schéma rozvaděče.
Elektromagnetické pole
elektrické kabely v budově i mimo ni (vysokonapěťové vedení) vytvářejí elektromagnetická pole.
EZS
elektronické zabezpečení signalizace, systém pro ochranu majetku a osob.

F

Fasáda
vnější vrstva budovy. Ve stavebním plánu se fasády značí jako pohledy.
Fólie pod krytinou
zabraňuje vniknutí deště nebo sněhu do střechy. Nejčastěji je to netrhavá fólie z plastu a upevňuje se latěmi nad střešní krokve s mírným průhybem.
Funkční zónování
Členění sídla městského i vesnického charakteru na ucelené části, sloužící převážně bydlení, výrobě nebo rekreaci.
Fyzická osoba
Pro potřeby stavebního zákona se fyzickou osobou rozumí osoba, která dosáhla věku 18 let a má způsobilost k právní úkonům.

G

Galerie
je-li obytný prostor otevřený až po hřeben střechy, působí neútulně a není dobře využitelný.
Geodézie
Vědecký a technický obor, který pomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi nebo jejích částech údaje metrického a fyzikálního charakteru a zjištuje geometrické údaje pro tvorbu map a potřeby jiných oborů.
Geografie
Věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou součást geografie tvoří studium sociálních systémů v jejich interakci s biosférou a životním prost ředím.
Geoprvek
je modelový obraz lokalizovatelného reálného objektu, který je dále nedělitelný na jednotky, entity téhož druhu. Geoprvek má složku geometrickou (dimenze euklidovského prostoru, metrické a topologické vlastnosti) a popisnou (na poloze nezávislé informace, atributy). Rozeznáváme geoprvky: bod, linie, plocha.

H

Hadicová vodováha
průsvitná hadice zcela naplněná vodou. Když se oba konce hadice zdvihnou, je vodní hladina na obou koncích ve stejné výši.
Hambalky
pevné vodorovné spojení párových krokví. Slouží k vyztužení krokvové střechy a tvoří podklad pro stropní konstrukci obytného podkroví.
Horní kleštiny
umístěné pod voznicí.
Hranice zástavby
Stavební čára, kterou nelze překročit směrem ven ze staveniště. Směrem dovnitř ji lze posunovat a tvarovat, pokud to není v konkrétním případě omezeno.
Hrázděné zdivo
s viditelnou dřevěnou nosnou konstrukcí. Způsob výstavby je cenově výhodný, trvanlivý a vhodný i pro svépomocnou výstavbu.
Hrubá stavba
holá stavební konstrukce. Patří k ní základ, zdi, stropy, suterén a krov.
Hřeben
linie, která je nejvyšším místem budovy. V něm se sbíhají šikmé střešní plochy.
Hřeben střechy
horní hrana střechy, kde se stýkají většinou dvě střešní plochy.
Hřebenáče
tvoří horní ukončení střechy.
Hřebenová vaznice
nejvyšší podélný nosník sedlové střechy, na kterém se stýkají a spojují krokve.
Hydrofobizace
postup, kterým se určité plochy stanou nepropustnými
Hydroizolace
všechna izolační opatření proti vnikající vodě a unikající vodě realizovaná při stavbě.

CH

Chráněné krajinné oblasti
Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti.
Chráněné území
Chráněným územím se rozumí území, v němž je na základě všeobecně závazného právního předpisu příslušného správního orgánu nebo rozhodnutím vlády zakázáno nebo omezeno vykonávání určitých činností z důvodu ochrany zájmů společnosti (ochrany ovzduší, genofondu, ekologické stability, historického dědictví a pod.). Viz Ochrana památek, Ochrana přírody a krajiny, Územní ochrana

I

Impregnace
aby se stavební materiály staly hydrofobními, musí být impregnovány. Impregnace se provádí vodním sklem, silikonovým nátěrem nebo křemičitým nátěrem.
Individuální projekt
je projekt zpracovaný na základě konkrétních podkladů a požadavků stavebníka (investora). Jedná se o jediný exemplář pro konkrétní osobu a konkrétní místo, který se jinde nebude opakovat. U tohoto typu projektu se většinou nejprve zpracovává projektová studie (může sloužit i k územnímu řízení) a po jejím odsouhlasení investorem a stavebním úřadem se teprve zpracovává projekt k ohlášení stavby nebo ke stavebnímu povolení, který může být zpracován i jako projekt prováděcí.
Informační činnost
Informační činností se rozumí získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků.
Informační povinnost
Zákonem určená povinnost poskytovat a garantovat datové soubory/sady informací o území.
Infrastruktura
Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).
Instalační drážky
žlábky vysekané ve zdivu, do nichž se vkládají trubky a potom se překryjí omítkou.
Instalační trubky
plastové trubky, kterými je možno později podle potřeby jednoduše protáhnout všechna elektrická vedení a telefonní kabely.
Investor
Investor - nejobecněji subjekt, který vynakládá finanční prostředky za účelem zisku. Do projektu ve výstavbě nemusí investor vkládat prostředky vždy jen za účelem zisku, ale také např. v jiném soukromém nebo veřejném zájmu.
Inženýrskogeologický průzkum
získání potřebných poznatků o inženýrskogeologických poměrech území pro různé stupně projektové přípravy, pro účely sanace v důsledku činnosti člověka i přírodních vlivů na zemský povrch a o podmínkách nejvhodnějšího využití krajiny.
Izolace
ochrana proti elektrickému napětí.
Izolace (těsnění)
opatření proti vlivům teploty a hluku
Izolace potrubí
vodovodní potrubí má být ze zásady izolováno.
Izolační zasklení
prvek z několika skleněných tabulí, které jsou odděleny vzduchem nebo plynem vyplněnými meziprostory. Tabule jsou vzduchotěsně a vodotěsně spojeny.

J

Jádro
Nejstarší část sídla, základ dalšího strukturálního vývoje. Krystalizační jádro, kolem kterého sídlo rostlo.
Jádrová izolace
izolace mezi dvěma vrstvami zdi: zdivem vnější stěny a lícním nebo obkladovým zdivem.

K

Kanalizace
odvodnění, odvedení veškeré odpadní vody z domu. Je stanoveno v projektu kanalizace a spadá do stavebního povolení.
Katastr
úřední označení všech parcel a pozemků určité oblasti.
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Tvoří ucelený, průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. V katastru nemovitostí se evidují takové údaje, které zabezpečují jeho vysokou využitelnost. Údaje o druzích pozemků podávají přehled o rozložení půdního fondu v České republice.
Katastrální mapa
Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; budovy se zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu. Digitální katastrální mapa má svůj obsah zaznamenán číselně a je možno jej prostřednictvím výpočetní a zobrazovací techniky znázornit nebo jinak účelově využít. Katastrální mapy jsou státním mapovým dílem.
Katastrální území
Katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. V katastru nemovitostí je katastrální území označeno šestimístným kódem jednotného statistického číselníku. Veškerá mapová i listinná dokumentace katastru nemovitostí je uspořádána v katastrálních operátech, které jsou založeny samostatně pro každé katastrální území.
Kleštiny
vodorovné prvky, které vyztužují konstrukci střechy v příčném směru. Je to též dvojice tahadel, vždy spojující krokve se sloupky.
Klihové barvy
nátěry z klihu pigmentu a vody. Pojivem je ve vodě rozpustný klíh, který po vyschnutí tuto svou vlastnost neztratí. Nátěr klihovými barvami zůstává citlivý na vlhkost.
Klimatizační zařízení
chladí nebo vyhřívají, zvlhčují nebo vysoušejí vnitřní prostor.
Klínker (slinutá keramická dlažba)
cihla vypálená až do slinutí střepu, mrazuvzdorná, s vysokou pevností v tlaku. vodonepropustná, bez trhlin vzniklých při sušení a pálení a rovněž bez výkvětů.
Kolaudace
odborné přezkoumání a schválení stavby příslušným stavebním úřadem, na základě kterého vydá souhlas s užíváním stavby. Stavebník o ni musí požádat nejpozději 1 týden po dokončení všech prací.
Kolektor
Průchozí liniová stavba, zpravidla podzemní, v níž jsou umístěny alespoň dva druhy technického vybavení.
Kompenzátory
mezikusy vložené do potrubí, které omezují šíření zvuku v tělese nebo kompenzují délkové změny dlouhých potrubí.
Koncentrace
Soustředění, zhuštění. V urbanismu a územním plánování se hovoří o koncentraci osídlení nebo zástavby kolem jednotlivých bodů – center koncentrace. Opakem je dekoncentrace, tj. rozvolňování.
Kondenzace vodních par
vlhkost ze vzduchu se sráží na povrchu stavebních částí nebo v nich, jestliže se vzduch ochladí pod teplotu rosného bodu.
Kondenzát
voda, která se sráží na studeném povrchu.
Konečná kalkulace
Všechny skutečně zabudované materiály jsou započteny zvlášť podle řemesel. Kalkulace je podkladem pro konečnou fakturu.
Konstrukce hrázděných staveb
konstrukce z dřevěné kostry. Nosnými prvky budovy jsou masivní dřevěné nosníky, jejichž příhrady jsou vyplněny zdivem nebo stavebními deskami.
Konvektor
otopné těleso z žebrových trubek, které odevzdává teplo do prostoru převážně výměnou vzduchu.
Konzola
vyčnívající podpěra nosného stavebního prvku, který není jiným způsobem podepřen.
Koordinátor BOZP
odborně způsobilý zpracovatel plánu BOZP
Korek
výborný izolační materiál, který se získává z kůry korkového dubu.
Koridor
plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy.
Kotevní desky
jsou vyrobeny z oceli, jsou zabetonovány nebo zazděny v případě, že stavební díl musí být pevně spojen s ostatní stavební konstrukcí.
Krb
otevřené ohniště s vlastním komínem stavebně přizpůsobené k vytápění místnosti.
Kročejový hluk
hluk, který vzniká při chůzi po podlaze jako zvuk pevného tělesa a částečně se šíří vzduchem.
Krokev
dřevěný hranol tvořící nosnou strukturu střešní plochy (v šikmině střechy).
Krov
lidový název pro nosnou konstrukci střechy. U tesařské konstrukce se rozlišuje krokvová, vaznicová a hambalková střecha.
Krov domu
půdorys, řez konstrukcí střechy a výpis použitých prvků krovu
Kupolový světlík
jeden nebo několik osvětlovacích prvků ze skla nebo z umělého skla pro ploché střechy.

L

Lak
společný pojem pro různé výrobky z oblasti nátěrových materiálu.
Laťování
jestliže má být na stěnu nebo strop připevněn jiný stavební materiál (např. sádrokartonové desky, dřevěný obklad apod.), připevní se nejprve lat'ování.
Lavička (na vytyčení základů)
dříve než se začne s výkopem, musí katastrální úřad nebo úřední geodet vytyčit hraniční čáru novostavby na základě schválených projektů.
Lazurový nátěr
nekrycí nátěr, kterým prosvítá podklad.
Lehká dělicí příčka
nenosná stěna, která slouží výlučně k rozdělení dvou prostor.
Lehká malta
zdicí malta s nízkou objemovou hmotností a dobrými tepelně izolačními vlastnostmi určená pro profesionální zdění s vylehčenými zdicími prvky.
Lepené dřevěné vazníky
nosníky složené ze sklížených prken.
Ležatá stolice
krov s vaznicemi podepřenými šikmými sloupky nebo vzpěrami.
Lícová cihla
mrazuvzdorný zdicí prvek, který zůstává neomítnutý, a proto nesmí vykazovat výkvěty.
Lícové zdivo
zdicí prvky a spáry jsou viditelné, zdivo tedy není omítnuto nebo obloženo.
Lodžie
ze tří stran uzavřený, zastřešený a takto před větrem a nežádoucími pohledy chráněný prostor.

M

Madlo
horní část zábradlí, především schodišt'ového.
Malta
omítková malta, malta na potěry a zdicí malta. Zdicí malta slouží ke vzájemnému spojení zdicích prvků tak, aby zdivo bylo nosné.
Malý projekt
projektová studie v měřítku 1 : 100, která obsahuje půdorysy a pohledy domu a stručnou technickou zpráva s energetickými nároky na stavbu. Slouží zejména k předběžnému schválení vybraného domu stavebníka stavebním úřadem nebo CHKO.
Mansardová střecha
rozšiřuje prostor podkrovních místností. Spodní část její střešní plochy má větší sklon než horní část.
Mapa
Zmenšený, generalizovaný, konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení) ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů.
Markýza
vyklápěcí stříška na ochranu proti slunečnímu záření nebo dešti, tvořena lehkou tyčovou konstrukcí, potaženou textilií odolnou proti povětrnostním vlivům.
Masivní
označení pro hutný, pevný materiál bez dutin, např. plná cihla, masivní dřevo, beton atd.
Měření radonu
měření radonového indexu na pozemku. Je-li hodnota radonového indexu vyšší, musí být stavba chráněna proti radonu, který může pronikat z geologického podloží. Nutná opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.
Městská část
Městská část je část území statutárních měst a města Prahy. Je vymezena v rámci pravomoci uspořádání vnitřních poměrů ve věcech správy, příslušející těmto městům. Je vyhlášena obecně závaznou vyhláškou z rozhodnutí zastupitelstva města.
Městská památková rezervace
Městské památkové rezervace jsou ucelené části historických měst, jejichž území má homogenní památkovou hodnotu a představují nejvyšší stupeň památkové ochrany. Podmínky ochrany se přitom vztahují i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturní mi památkami.
Městská památková zóna
Městské památkové zóny jsou ucelené části historických měst, jejichž území má diferencovanou památkovou hodnotu a které představuje památkové hodnoty odpovídající chráněnému urbanistickému souboru. Charakter území zde neurčují jednotlivé památky, ale půdorys, prostorová skladba a panoráma.
Minerální stavební materiály
samostatná skupina stavebních materiálů, např. cement, vápno, sádra, písek, štěrk, beton aj., na rozdíl od organických (např. dřevo) nebo kovových stavebních materiálů.
Minimální sklon střechy
stanovený pro určitou střešní krytinu. Předepisují ho výrobci krytiny, případně směrnice nebo normy pro kladení krytiny, které vydala odborná sdružení.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu. Ministerstvo pro místní rozvoj koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní a lesní hospodářství (s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství), pro myslivost a rybářství v národních parcích, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí včetně těch, které přesahují státní hranice. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku. K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky. Ministerstvo životního prost ředí zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území ČR, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody. Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí ČR. Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.
Mokré prostory
všechny prostory s tekoucí vodou jsou označovány jako mokré např.koupelna, kuchyň, toaleta
Montovaný dům
typizovaný, prefabrikovaný dům. Montáž hotových stavebních dílců. Základy nebo suterén jsou zhotovovány konvenčním způsobem.
Mramor
přírodní kámen, který vznikl z vápence hluboko v zemi za velkého tlaku a vysoké teploty.

N

Náhrada za stavby, pozemky a porosty
Vyvlastnění se uskutečňuje za náhradu. Náhrada se poskytuje v penězích, pokud zvláštní zákon nepřipouští jiný způsob náhrady. Náhradu za vyvlastnění, způsob náhrady, kdo a komu náhradu poskytuje, případně maximální výšku náhrady, ustanovuje všeobecně závazný předpis. Pokud v průběhu vyvlastňovacího řízení nedojde mezi dosavadním vlastníkem a těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou práva zanikající vyvlastněním, k dohodě o rozdělení náhrady, složí navrhovatel náhradu u soudu, v jehož obvodu pozemek nebo stavba leží. Soud rozhodne o uspokojení těchto nároků, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nebylo ohroženo zabezpečení nároků záložních věřitelů.
Náhradní pozemek
Náhradní pozemek má adekvátní vlastnosti a hodnotu jako pozemek původní.
Národní přírodní rezervace
Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.
Nároží
když se setkají dvě střešní plochy se stejným sklonem (např. u valbové střechy), vznikne linie, která probíhá od okapu až po hřeben.
Navazující územně plánovací dokumentace
Je územní plán obce a regulační plán vůči územnímu plánu velkého územního celku a regulační plán vůči územnímu plánu obce.
Návrh
není stavebním plánem v pravém smyslu, ale základním konceptem, který obsahuje především půdorys. Návrh je tím lepší, čím přesněji je nakreslen.
Návrh územně plánovací dokumentace
Návrh územně plánovací dokumentace se zpracovává po schválení souborného stanoviska (nebo po schválení zadání, splňujícího funkce soubor. stanoviska - v případě urbanistické studie zpracovávané a projednané dle § 21 stav. zákona).
Nezastavitelné území
Nezastavitelné území je takové území, ve kterém nebudou povolovány změny jeho využívání, nová výstavba nebo jiná opatření trvalého charakteru, s výjimkou změn ve využívání území a staveb, nezbytných pro zachování hodnot tohoto území a jeho dosavadní ho charakteru. Jedná se zejména o případy pro zemědělské využití, lesnictví, ochranu přírody, cestovní ruch, pro vybudování nezbytné infrastruktury ve veřejném zájmu, vymezené zákonem nebo zákonem stanoveným způsobem. Nezastavitelné území je ta část území, která nebyla v územně plánovacích podkladech vyznačena jako území zastavěné a v územně plánovací dokumentaci jako území zastavitelné.
Niky pro otopná tělesa
otopná tělesa jsou nejčastěji umisťována do nik pod okny, aby zabírala co nejméně místa.
Nízkoenergetický dům
je-li použito vytápění s nízkou spotřebou energie a obnovitelná energie. Využívají pasivní sluneční energii a optimální tepelnou izolaci tak, že se spotřebuje pouze čtvrtina energie.
Nosná konstrukce střechy
konstrukce, která nese hmotnost střešního pláště i zatížení střechy Střešní plášť - venkovní plocha střechy.
Nosné stěny
deskovité stavební dílce, většinou namáhané na tlak, které přebírají svislé zatížení, např. zatížení stropů, i vodorovné zatížení, např. zatížení větrem.
Nosníky, trámy
nosné stavební prvky, které přebírají např. zatížení stropu. V železobetonových konstrukcích se nazývají průvlaky, v ocelových konstrukcích nosníky.
Nová výstavba
Výstavba nových budov a nové technické a dopravní infrastruktury.

O

Objem prostoru
nejužívanějšími jednotkami jsou metr kubický = m3 (1 m x 1 m x 1 m), decimetr kubický nebo litr = dm3 (1 dm x 1 dm x 1 dm), centimetr kubický = cm3 (1 cm x 1 cm x 1 cm).
Objemová hmotnost
hmotnost materiálu včetně pórů, mezer apod. v kg/m3. Objemová hmotnost je stanovována pro vyschlé stavební materiály.
Obnovitelné zdroje
Zdroje energie nebo surovin pro člověka, které se částečně nebo úplně obnovují v přirozeném nebo antropogenně ovlivňovaném koloběhu látek a energií (např. energie větru, slunce, přílivu a odlivu, energie biomasy).
Obytná plocha
plocha vypočítaná z rozměrů hrubé stavby, započítatelná podlahová plocha jednotlivých místností, které slouží výhradně k bydlení.
Obytný soubor
Cílevědomě navržená, komplexně vybavená, ucelená část obytné zóny.
Ocel
hutnicky upravené pružné železo, nerezaví tak rychle a vyrábí se z ní velká část stavebních produktů.
Odevzdávání tepla
z otopných zařízení se uskutečňuje sáláním a konvekcí.
Odpadní potrubí
odvádí odpadní vodu z domu do dešťové stoky a kanalizace.
Odstupy budov, vzdálenosti staveb
ve stavebním řádu a stavebním zákoně jsou předepsány minimální vzdálenosti budov a mezi budovami. Vzdálenosti jsou stanoveny v územním, zastavovacím plánu.
Odvětrávání
označení pro větrání předsazených obložení na rozdíl od uzavřených vzduchových vrstev. Vzduch musí přirozeně proudit zdola nahoru mezi obložením a stěnou, resp. střechou.
Ochrana památek
Ochrana památek zahrnuje komplexní péči o zachování kulturně historických hodnot, jejich udržení v dobrém stavu a jejich ochranu před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením. Dále je v ochraně památek obsažena i povinnost užívání památek pouze takovým způsobem, který odpovídá jejich kulturnímu významu, památkové hodnot ě a technickému stavu.
Ochrana proti blesku
doporučuje se u domů v exponované poloze nebo u stavebních prvků, které jsou zvláště vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivní kovová balkonová zábradlí apod.). Uzemnění lze realizovat prstencovým vedením kolem domu nebo hloubkovým zemničem.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) je upravena zákonem, který stanoví základní zásady ochrany při územně plánovací činnosti, při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů, při zpracování zadání staveb, při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu. Stanoví také podmínky pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a působnost orgánů ochrany ZPF. Hlavní zásadou ochrany ZPF je, že pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v současně zastavěném území obce nebo na nezastavěných plochách pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Jednotlivé půdy jsou zařazeny do tříd ochrany ZPF podle příslušnosti ke kódu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). V zásadě platí, že první třídu lze ze ZPF odejmout jen výjimečně a druhou podmínečně. Další pokyn upravuje výši odvodů za zábor ZPF, která rovněž vychází z příslušného kódu BPEJ. Orgány ochrany ZPF jsou podle povahy záměru pověřené obecní úřady, okresní úřady, správy národních parků a ministerstvo životního prostředí...
Ochranná pásma
Ochranná pásma jsou území daná zákonem nebo vyhlašovaná územním rozhodnutím, ve kterých se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany zájmů společnosti, zejména z hlediska ochrany ovzduší, zájmových území ochrany přírody, ložisek nerostů a báňských staveb, provozu průmyslových a zemědělských podniků, dopravních staveb a inženýrských sítí, vodních toků a zdrojů povrchových a podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou ap.
Ochranná pásma zvláště chráněných území
Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.
Ochranné pásmo
Území, v němž se stanoví zvláštní podmínky, jichž je nutno dbát při pořizování územně plánovací dokumentace a dalších dokumentací. Lze zde omezit nebo zakázat určitou činnost, nařídit úpravu stavby či prostoru, pozemku atd. Chráněna může být činnost, zdroj nebo hodnota před negativními vlivy okolí nebo naopak okolí před důsledky činnosti provozované na určitém zdrojovém území. Ochranné pásmo může být vyhlášeno též okolo kulturní památky, souboru či památkové rezervace. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává stavební úřad. Obec, je-li stavebním úřadem, může dle § 133 SZ vyhlásit obecně závazným předpisem stavební uzávěru nebo chráněné území.
Ochranné pásmo památky
Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prost ředí, vymezí okresní úřad po vyjádření krajské organizace státní památkové péče ochranné pásmo. Okresní úřad po dohodě s dotčenými orgány státní správy může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření. Je-li nezbytné k vytvoření ochranného pásma získat některé pozemky nebo stavby, popřípadě provést jejich odstranění a nedojde-li k dohodě s vlastníkem, lze pozemky a stavby vyvlastnit. Lze také nařídit nezbytné úpravy stavby, jiného zařízení nebo pozemku.
Ochranný profil na odvod dešťové vody
profil na odvádění vody zabudovaný ve spodní drážce okenního rámu.
Okap
spodní hrana šikmé střechy, která probíhá rovnoběžně s hřebenem střechy.
Okapnice
na oknech a dveřích, které jsou bez ochrany vystaveny dešti, by měla být namontována okapnice, odvádějící dešťovou vodu.
Okapové tašky
speciálně tvarované střešní tašky, které odvádějí dešťovou vodu ze střechy do žlabu.
Okenní rám
vsazený rám z kovu, dřeva nebo betonu, který se zabuduje během hrubé stavby do okenních otvorů a po dokončení hrubých prací a omítek slouží k osazení okna.
Okenní římsa
k oknu patří vnější a vnitřní římsa, parapet (parapetní deska).
Okna
umožňují přístup světla a vzduchu do místností. Stavební řád stanovuje, jak velkou plochu oken objekt potřebuje. Nejčastěji má okenní plocha tvořit desetinu půdorysné plochy místnosti.
Orientační cena
cena uvedená pro přibližnou představu hodnoty, konečná cena vždy záleží na specifikaci požadavků
Ostění
označení vnitřní plochy otvorů ve zdi, nik nebo oblouků, např. dveřní ostění, okenní ostění.
Otopná tělesa
společný pojem pro všechny druhy výměníků tepla, prvků, které odevzdávají teplo z teplonosných médií do vnitřního prostoru objektu.
Ověření kvality stavby
o užitných vlastnostech rodinných domů rozhoduje správná projektová dokumentace a především správná realizace. Nesprávná realizace je v řadě případů příčinou vlhkostních poruch, tvorby plísní a nadměrné spotřeby energie. Moderním prostředkem pro objektivní hodnocení správnosti provedení obalových konstrukcí domu, je kontrola celkové vzduchotěsnosti domu Blower-door test v kombinaci s termovizním měřením. Toto měření doporučujeme provést v době výstavby, kdy je mnohem jednodušší odstranit případné nedostatky.

P

Pačok
bílý nátěr z vápenné barvy nebo směsi vápenné barvy, bílého cementu či jiných vodnatých nátěrových materiálů na neomítnuté zdivo.
Palisády
kruhové nebo hranaté sloupy, jimiž se např. na svažitých pozemcích vytvoří opěra pro násyp, a tak lze získat rovný terén pro zahradu.
Palubky
Jsou to masivní dřevěná prkna, která musí být suchá, aby se po uložení nedeformovala či nesmršťovala.
Památkové rezervace
Území, jejichž charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, a která vláda České republiky nařízením prohlásí jako celek za památkovou rezervaci spolu se stanovením podmínek pro zabezpečení jejich ochrany. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami.
Památkové zóny
Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historická prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultury po projednání s orgány kraje prohlásí za památkovou zónu spolu se stanovení m podmínek jejich ochrany.
Parapet
část zdiva nebo zábradlí mezi podlahou a horní hranou parapetní desky. Výška parapetu je 90 (110) cm.
Parcela
Parcela je obraz pozemku, který je geometricky a polohově určen, zobrazen svislým průmětem hranic v katastrální mapě a označen parcelním číslem.
Parcelace
Dělení pozemku zpravidla pro účely stavební nebo pro jiné účelové využití.
Paré
kopletní vyhotovení
Park
Objekt zeleně, ztvárněný do charakteristického kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha a minimální šířce 25 m (historický, městský, lázeňský).
Parotěsná zábrana
těsnicí vrstva, která zabraňuje průniku vlhkostí do stavebních prvků. Vždy musí být aplikována na teplou stranu, tj. z vnitřní strany stavebního prvku (z místnosti).
Pásky
šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.
Pergola
lehká otevřená zahradní konstrukce, zpravidla jako opora pro popínavé rostliny. Většinou zhotovena ze dřeva.
Pigmenty
v rozpouštědle anebo pojivu nerozpustné organické či anorganické barvivo.
Plán BOZP
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Plán využití ploch
Základní část územního plánu, ve které se závazně stanoví funkční využití ploch pro celé území obce.
Plánovací smlouva
Plánovací smlouva řeší spoluúčast na úpravách nebo na vybudování veřejností užívané infrastruktury (technické, dopravní, sociální, vzdělávací apod.), umožňující nebo podmiňující realizaci a užívání navrhovaných staveb a změn v dotčeném území způsobem, který by nezhoršoval jeho dosavadní stav.
Plánovací souhlas
Plánovací souhlas je povinný podklad obce k územnímu řízení v případech, kdy pro dané území není schválen územní plán a je navrhována změna v nezastavitelném území nebo je navrhován takový záměr v zastavitelném území, který vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.
Plány péče o vybraná zvláště chráněná území
Vývoj přírodních poměrů v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, případně v národních přírodních památkách a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech se usměrňuje na základě plánů péče. Tyto plány obsahují pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů v příslušných zvláště chráněných částech přírody.
Platnost územního rozhodnutí
Územní rozhodnutí platí tři roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá platnost, jestliže byla v této lhůtě podána žádost o vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí, které plní obdobnou funkci. To neplatí, jestliže žádost o toto rozhodnutí byla zamítnuta, nebo jestliže bylo řízení zastaveno pro nedostatek součinnosti žadatele anebo proto, že vzal svou žádost zpět. Platnost územního rozhodnutí může být na žádost podanou nejpozději posledního dne platnosti územního rozhodnutí prodloužena, a to nejvýše o jeden rok.
Plocha
je prostor ohraničený uzavřenou linií – tj. linií, ve které žádný z koncových bod ů jejích úseček není volný – a je určený právě jedním definičním bodem. Ohraničující linie (polygon) je tvořena z prvků jedné třídy, skupiny nebo podskupiny.
Plocha monofunkční
Plocha určená pro stanovenou funkci, která vylučuje využití pro jiný typ funkcí s výjimkou tzv. funkcí doplňkových a výjimečně přípustných.
Plochá střecha
na rozdíl od šikmé střechy se plochá střecha dá zbudovat nad jakýmkoliv půdorysem. K odvedení srážkové vody postačuje sklon přibližně 3 %.
Plynovod
Rozvodné zařízení sloužící k dopravě plynu od předávacího místa výroby, těžby nebo uskladnění až k regulační stanici nebo plynovodní přípojce.
Podesta
zvýšená podlahová plocha. Podesta je též vodorovná plošina v místě změny směru schodiště.
Podkroví
ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží.
Podkroví
Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.
Podlahová krytina
pojem zahrnuje všechno, co se položí nebo nalepí na podklad. Jsou známy různé druhy podlahových krytin: korek, linoleum, PVC, koberec, atd.
Podlahová lišta
zakrývá spáru mezi podlahovou krytinou a stěnou.
Podlahová vpust
ve sklepních prostorách nebo v koupelnách je voda odváděna podlahovou vpustí přímo do kanalizačního systému. Osvědčené hlavně v bezbariérových bytech.
Podlahová vyrovnávací hmota
nanáší se k vyrovnání podkladové vrstvy, která má rýhy, malé prohlubeninky nebo je nerovná.
Podlahové topení
způsob vytápění, při němž se netopí otopným tělesem, ale podlahou. Akumulátorem tepla je vrstva, v níž je uložen stočený topný kabel, trubky.
Podlaží nadzemní, podzemní
Podzemní podlaží, má úroveň podlahy nebo její větší části níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemůžeme pokládat za podzemní. Počet nadzemních podlaží se počítá se po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví.
Podlažnost
Podlažnost lze mj. definovat také ve formě indexu, a to jako podíl hrubé podlažní plochy ku zastavěné ploše. Hovoříme-li o zástavbě čítající několik objektů, získáme „průměrnou podlažnost“.
Pohled
nárys fasády na stavebních výkresech. Nejčastěji se označuje podle orientace ke světovým stranám, např. východní pohled, jihozápadní pohled.
Pohledová hrana
Horizontální, v pohledech souvisle působící soubor hmot, zeleně nebo jiných přírodních prvků.
Pohledové stanoviště, pohledová linie
Bod nebo trasa, z nichž existují významné pohledy na dané území.
Pohledy
čelní, zadní a boční pohledy na dům, vč. výškových kót jednotlivých částí domu
Pohyblivé vnitřní stěny
nenosné stěny, které lze horizontálně nebo vertikálně posouvat. např. posuvné nebo skládací stěny.
Pojistková skříň
jsou v ní jištěny jednotlivé elektrické okruhy automatickými pojistkami.
Porobetonové tvárnice
patří do skupiny lehkých betonových tvárnic, jsou vyrobeny z cementu, křemičitého písku, vody a plynotvorné přísady. Pórobetonové tvárnice nejsou vypalovány, ale tvrdnou působením páry.
Pořizování územně plánovací dokumentace
O pořízení ÚPD rozhoduje ten orgán, který je příslušný k jejímu schválení. Obec pořizuje pro své území územní plán obce, regulační plány a územně plánovací podklady. Ministerstvo pro místní rozvoj pořizuje územní plány velkých územních celků. Pořizování zahrnuje vypracování, projednání a schválení zadání, zpracování konceptu řešení, projednání konceptu řešení, vypracování souborného stanoviska, zpracování návrhu a projednání návrhu ÚPD. Náklady spojené s po řízením ÚPD hradí orgán územního plánování, který ji pořizuje. Orgán územního plánování může požadovat částečnou, nebo úplnou úhradu nákladů za pořízení ÚPD od právnických nebo fyzických osob, podnikající ch podle zvláštních předpisů, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení ÚPD vyvoláno.
Posouzení EIA
hodnocení vlivu na živ. prostředí. Provádí se pro zákonem stanovené investičních záměry (tj. ty, které mohou významně ovlivnit životní prostředí). Dokumentace EIA zkoumá projekt z hledisek vlivu na ekosystémy, vlivu na antropogenní systémy, vlivu na obyvatelstvo, velkoplošných zásahů do krajiny.
Potěr
nanáší se na nosný podklad, např. na betonový strop. Mezi potěr a podklad je možno vkládat izolační nebo separační vrstvu.
Povolování staveb
Stavby, jejich změny a udržovací práce se mohou uskutečňovat jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení se vyžaduje, pokud zákon nebo prováděcí předpisy nestanoví jinak, při stavbách každého druhu bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Stavební povolení se vyžaduje u změn stávajících staveb. Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u drobných staveb a u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby.
Pozdržení splátky
aby byla jistota, že řemeslné práce budou řádně vykonány a že bude dodržen termín, může stavebník dohodnout zadržení splátky ve výšce až v dohodnuté výši čisté dohodnuté sumy.
Pozednice
hranol ukončující obvodovou stěnu domu.
Pozemek
Pozemek - přesně vymezená část zemského povrchu (tj. souše), popř. část území, která je předmětem určitých právních vztahů. Pozemek je podle občanského zákoníku nemovitostí. Pro jednotlivé druhy kultur se do katastru nemovitostí zapisují charakteristiky, blíže určující druh pozemku. Každá zaměřená a do pozemkové knihy zapsaná plocha parcely je pozemek. Je-li z větší plochy s jediným pozemkovým číslem vykoupena část, bude označena jako parcela.
Pozemková kniha
veřejný soupis, v němž jsou zaneseny všechny pozemky
Pozemková mapa
jsou v ní. např. posuvné nebo skládací zakresleny všechny parcely se stěny. svými čísly.
Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy jsou změny v uspořádání pozemků v určitém území, provedené za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na investiční výstavbu. Pozemkovými úpravami se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. O provedení pozemkových úprav a souvisejících úkonech rozhoduje okresní pozemkový ú řad za podmínek stanovených zákonem. Schválený návrh pozemkových úprav je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.
Pracovní spáry
větší a složité stavební díly z betonu nemohou být zhotoveny v jedné pracovní fázi. Přerušením betonování vznikají pracovní spáry.
Práh
spodní ohraničení mezi dveřmi a podlahou.
Práva sousedů
kdo staví a má sousedy, musí brát ohledy na jejich práva. Stanovení těchto práv je zahrnuto ve stavebním zákoně.
Problémový výkres
Průzkumy a rozbory obsahují problémový výkres, který souhrnně znázorňuje hlavní střety zájmů v řešeném území a nejdůležitější problémy, jež má řešit ÚPD.
Prodejní plocha
Hrubá podlažní plocha maloobchodního zařízení, kde při prodeji zboží dochází ke kontaktu se zákazníkem (nikoli tedy sklady, komunikace, související administrativní plochy ani nezbytná příslušenství).
Projekt, projektová dokumentace
je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí sloužící jako popis stavby. Hlavním smyslem dokumentace je zobrazení skutečného stavu místa či objektu, nebo poskytnout dostatek informací staviteli případně výrobci pro realizaci záměru výstavby či výroby.
Projekt rodinného domu
realizační (prováděcí) projektová dokumentace, sloužící nejen k ohlášení stavby nebo ke stavebnímu povolení, ale i k bezproblémové výstavbě. Projekt v měřítku 1 : 50 je standardně dodáván v 5-ti paré (provedeních). Je zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Projektant
Fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním vztahu investorovi odpovědná za zpracování příslušných částí dokumentace. Tento je i označením profese, respektive fyzické osoby vyhovující kvalifikačním nárokům (např. autorizovaná osoba ve výstavbě).
Projektování
Obecné označení pro proces, v němž se navrhuje řešení určitého konkrétního projektu (ve smyslu záměru) v jednotlivých fázích jeho přípravy a realizace Ve výstavbě chápeme projektování jako tvorbu dokumentace projektů.
Projektové podklady
Jakékoliv podklady potřebné pro zpracování dokumentace určitého projektu (informace o dodávkách, výrobcích atd.).
Proluka
Nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění.
Prostupnost území
Prostupnost území je obecný pojem, který je odvozen od potřeby odbourávat stávající bariéry v prostupnosti území, zejména pro pěší a zabránit vzniku nových bariér v území. Cílem prostupnosti území je zachovat, případně vytvořit nové průchody nebo průjezdy ve směru pohybu lidí, například ve vazbě na zastávky MHD, školy, základní služby a vybavenost (jako jsou nap ř. obchody, zdravotnictví, veřejná správa, zábavní zařízení), sportovní a rekreační možnosti, významná pracoviště a další specifické aktivity. Prostupnost území může být zajištěna veřejně přístupnými komunikacemi a prostranstvími, chodníky, průchody a pasážemi a měla by být zajištěna nepřetržitě. V odůvodněných případech může být omezena na denní dobu, například u obchodních pasáží, vybraných parků či rekreačních ploch. V takových případech musí být v blízkosti k dispozici náhradní, časově neomezený průchod.
Protihluková ochrana
při venkovní hladině hluku 62 dB (hluková hladina 3) se užívají okna protihlukové třídy 3. Tato okna vykazují ověřenou míru zvukové izolace 37 dB. Snižují hladinu hluku v prostoru na 25 dB.
Protipožární dveře
dveře, které chrání proti ohni, je nutno zabudovat do protipožárních stěn a kotelen.
Protipožární stěna
vnější nebo dělicí stěna, která má při požáru na delší dobu zabránit rozšíření ohně.
Provozovatel informačního systému veřejné správy
Provozovatelem informačního systému veřejné správy se rozumí subjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s informačním systémem. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje.
Průkaz energetické náročnosti budovy (ENB)
hodnotící dokument, který posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Od 1. 1. 2009 je ze zákona povinností zpracovat a připojit k žádosti pro zahájení stavebního řízení.
Průtokový ohřívač
přístroj, který ohřeje čerstvou vodu z vodovodu při průtoku tenkými trubkami na požadovanou teplotu.
Průvlak
vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry nebo sloupy.
Předkupní právo
Předkupní právo přísluší tomu, komu musí být věc podle smlouvy nebo podle zákona nabídnuta ke koupi, kdyby ji povinná fyzická či právnická osoba hodlala prodat, popřípadě, bylo-li to dohodnuto, i jinak zcizit, např. darovat. Předkupní právo může být sjednáno ve smlouvě kupní, ale i ve smlouvě směnné, na kterou se přiměřeně použije ustanovení o smlouvě kupní. Předkup právo zavazuje pouze toho, kdo slíbil nabídnout věc ke koupi, ale může být sjednáno i jako věcné právo, takže pak zavazuje i právní nástupce povinné osoby. Toto právo je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází ani na dědice oprávněné osoby.
Předsazená fasáda
před nosnou vnější stěnu předsazená fasáda jako obložení. Předsazená fasáda má pouze estetický účel a funkci ochrany před povětrnostními vlivy.
Přechodně chráněné plochy
Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů může orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za přechodně chráněnou plochu.
Překlad
horní vodorovné konstrukční ohraničení otvoru ve stěně (okenní překlad, dveřní překlad).
Přesah střechy
část střechy, která přečnívá před vnější zdi
Převzetí stavby (kolaudace)
úřední potvrzení, že objekt nemá z hlediska stavebního zákona a stavební techniky žádné nedostatky, a je tedy připraven k užívání.
Příčné větrání
vzniká, když otvory pro přívod a odvod vzduchu leží na opačných stranách.
Příčný řez domu
ukazuje svislé řezy domu vedené zpravidla schodištěm, znázorňuje světlé a konstruční výšky jednotlivých podlaží domu, obsahuje legendu použitých materiálů
Přímé větrání
přirozené větrání, které nastává při úplném otevření okna.
Přípravné práce
Přípravné práce pro vznik územně plánovací dokumentace zahrnují: a) vymezení řešeného území v mapových podkladech, b) shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu území, c) vyhodnocení uvedených podkladů a informací.
Přírodní sklep
pravý přírodní sklep má stěny z pálených cihel a podlahu z udusané zeminy. V takovém prostoru je stálá teplota a vlhkost vzduchu.
Přísady
materiál (směs písku a štěrku) rozličné zrnitosti, který se přidává do betonu.
Přístřešek
Přístřešek je zastřešená stavba bez plných stěn. Např. zastřešená pergola.
Půdní nadezdívka
zvýšení vnější zdi budovy nad strop nejvyššího podlaží pro lepší využití podkroví.
Půdorys podlaží
rozmístění jednotlivých místností a jejich rozměry, prlochy, rozmístění stěn, rozmístění stavebních otvorů (dveře, okna), kuchyňských a sanitárních zařízení
Pultová střecha
má jednu střešní rovinu.

R

Rabicové pletivo
kovové pletivo s keramickou drtí a drátěné pletivo, jako nosič omítky pro tvarované plochy stěn a stropů a na překrytí instalačních drážek.
Radioreléová trasa
Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá omezení výšky staveb, druh použití konstrukčních materiálu nadzemních části staveb včetně druhu střešní krytiny i dočasné použití jeřábů, které převyšují okolní zástavbu. Na základě těchto technických daností jsou směrové radioreléové spoje zařízeními vyžadujícími zvláštní ochranu. Ve své přenosové funkci jsou prostorově důležité a mají nadmístní význam. Proto musí být radioreléové spoje dokumentovány v územně plánovací dokumentaci.
Radon
je nejtěžším prvkem ve skupině vzácných plynů, je radioaktivní a nemá žádný stabilní izotop. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu.
Regenerace
V překladu „obnovení“, „znovuoživení“. Zahrnuje nejen stavební obnovu a údržbu určitého území, souboru staveb (popř. i objektu), ale zejména jeho funkční začlenění do městského (sídelního) organismu, nalezení jeho vhodného současného poslání a očištění od všech nehodnotných součástí a nevhodných způsobů využití.
Regulační plán
Dokument územního plánování, ve kterém je závazně stanoveno funkční využití jednotlivých pozemků a prostorové uspořádání zástavby a výsadby na jednotlivých pozemcích.
Regulativy využití a uspořádání území
Regulativy jsou ustanovení, která omezují využití a uspořádání území. Jsou odvozeny z celostátně platných předpisů nebo jsou autonomně stanoveny schvalovatelem ÚPD. Jsou formulovány jako zásady a limity uspořádání a využití území a nabývají platnost schválením ÚPD. Jsou podstatnou náležitostí závazné části ÚPD.
Regulátor průtoku
pomocí něho lze ušetřit 30 - 50 % pitné vody.
Rekultivace
Řízené obnovení alespoň částí původních funkcí člověkem znehodnocené krajiny, zejména produkční schopnosti půd. Po rekultivaci může následovat revitalizace.
Relativní vlhkost vzduchu
vzduch obsahuje jen část nejvyšší možné vlhkostí. Relativní vlhkost vzduchu je poměr skutečné hmotnosti vodních par a nejvyšší možné hmotnosti vodních par. Nejčastěji se udává v %.
Renovace
obnova ucelené stavební části, jako je střecha, okna, dveře, podlahy, nátěry aj. Hranice mezi renovací a sanací je plynulá.
Revitalizace (též renaturalizace)
obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů.
Revizní poklop
musí být zabudován tehdy, jestliže nejsou přístupny uzavírací ventily, odtokové potrubí, elektrické spínací skříně, izolované spoje trub, šachty, elektrické rozvodné skříně.
Režijní práce
všechny práce na stavbě, jejichž provedení není účtováno ve výkazu prací podle skutečných objemů, ale podle materiálových a časových nákladů.
Rodinný dům
obytná budova, která vzhledem ke své dispozici, stavebnímu vybavení a určení slouží jako byt pouze pro jednu rodinu.
Rolety
chrání před nežádoucími pohledy, příliš silným slunečním zářením a teplem, snižují ztráty tepla a chrání proti hluku.
Roubený dům, srub
je zbudován celý ze dřeva, a to z vodorovně ležících nebo svisle stojících masivních dřevěných trámů, které jsou většinou spojeny na pero a drážku.
Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
Je jednou z forem územního rozhodnutí, obsahuje a) jméno a adresu navrhovatele, b) vymezení (označení) území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, ve kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany ovzduší, ochrany před negativními účinky provozu průmyslových nebo zemědělských staveb, ochrany vodních zdrojů a ložisek nerostů, důlních děl, drah, telekomunikací, letišť, prostorů pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, rozvodných sítí apod., c) podmínky ochrany, d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení, e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit. (Vyhláška č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, § 6.
Rozhodnutí o námitkách
Výsledek správního řízení, v němž se uskutečňuje rozhodovací činnost státního orgánu ve věci námitek účastníků řízení, kterými uplatňují svoji obranu a obhajují své zájmy.
Rozhodnutí o ochranném pásmu
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo území před negativními vlivy okolí anebo chrání okolní území stavby či zařízení před jejich negativními účinky.
Rozhodnutí o stavební uzávěře
Rozhodnutím o stavební uzávěře, které je výsledkem územního řízení se vymezuje území, v němž se trvale nebo dočasně zakazuje nebo omezuje stavební činnost, zejména pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace. Toto rozhodnutí obsahuje zejména: označení a adresu navrhovatele, vymezení území, případně pozemků podle evidence nemovitostí, pro které platí zákaz nebo omezení stavební činnosti, rozsah zákazu nebo omezení stavební činnosti, dobu platnosti omezení.
Rozhodnutí o umístění stavby
Rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím o stavbě, kterým se stanoví druh a účel stavby, pozemky na nichž se stavba umisťuje, podmínky pro její umístění a pro zpracování projektové dokumentace, zajišťující ochranu zdraví, přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ochranu životního prost ředí, urbanistických a architektonických hodnot území, napojení na komunikace a sítě technického vybavení.
Rozhodnutí o využití území
Je jednou z forem územního rozhodnutí, obsahuje a) jméno a adresu navrhovatele, b) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, stručný popis způsobu využití území, c) podmínky pro nové využití území, d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení, e) dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví zákon, f) způsob úpravy území po ukončení povol. užívání území, nejde-li o opatření trvalé.
Rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území
Rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území stanoví podmínky pro nové využití stavby, které je odlišné od podmínek stanovených regulačním plánem nebo rozhodnutím o jejím umístění a podstatným způsobem ovlivňuje užívání území nebo životní prostředí.
Rozhodnutí o změně využití území
Rozhodnutím o využití území se stanoví nový způsob užívání pozemků a podmínky jejich využití.

Ř

Řadový dům
nejhospodárnější forma rodinného domu, jejíž řešení díky nápaditým architektům není bez fantazie.
Ředidlo
používá se ke zlepšení roztíratelnosti laků, k čištění štětců a k odstranění starých nátěrů.
Řetězová zástavba domů
řadové domy oddělené garážemi, zimními zahradami apod. tvoří řetězovou zástavbu domů.

S

Sádrokartonové desky
průmyslově vyrobené desky pro stropní a stěnové obklady, které se skládají ze sádrového jádra a po obou stranách pevně připojeného kartonu. Tloušťka desek je 10, 12,5, 15 a 18 mm.
Sálavé teplo
působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Samospráva
Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce.
Samostatná působnost
Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
Sedlová střecha
má dvě střešní roviny, které se stýkají v hřebeni.
Schodišťový stupeň
schody musí být bezpečné a pohodlné. Běžný poměr stoupání: 2 výšky podstupnice a 1 šířka stupnice stupně musí dohromady dávat 61 až 63cm.
Shodišťové zábradlí
schody s více než třemi stupni musí mít shodišťové zábradlí.
Schodnice
jsou bočním ohraničením schodištních stupňů.
Schvalovací doložka územně plánovací dokumentace
Hlavní výkresy a textová část schválené územně plánovací dokumentace se opatří schvalovací doložkou, která obsahuje a) označení schvalujícího orgánu, datum schválení a číslo usnesení, kterým byla ÚPD schválena, b) razítko, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele, c) razítko, jméno, funkce a podpis zhotovitele, d) datum a číslo jednací stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚPD.
Sítě inženýrské
Technický prvek (součást) infrastruktury, mající obvykle charakter liniové stavby.
Sítě technického vybavení
Jsou nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy technického vybavení; podle ú čelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení (například produktovody).
Situace stavby, osazení domu na pozemek
řeší umístění rodinného domu, jeho napojení na inženýrské sítě a komunikaci a zásady organizace výstavby na daném pozemku. Tato dokumentace se předkládá na stavební úřad společně s projektem rodinného domu.
Skladebné rozměry
modulová koordinace v pozemním stavitelství tvoří podklad pro dimenzování budov, jednotlivých stavebních dílců i zdicích prvků.
Skládka odpadů
Zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění. Musí odpovídat podmínkám uvedeným v zákoně.
Sklon střechy
úhel mezi povrchem střechy a vodorovnou linií domu. Sklon střechy je často stanoven v územním plánu zastavění.
Sloupek
podpěrný prvek krokve.
Sluneční kolektor
v jeho absorbéru je ohřívána teplonosná tekutina. Ohřátá tekutina proudí v uzavřeném okruhu do akumulátoru tepla, kde ohřívá vodu.
Směrný vodohospodářský plán
Směrný vodohospodářský plán je základním podkladem pro vodohospodářská opatření všech rezortů, pro vodohospodářská opatření při územním plánování a vodohospodářská rozhodování. Je rovněž jedním ze základních podkladů pro hospodaření s vodami a pro vypracování dlouhodobých výhledů odvětví, která mají požadavky na vodní zdroje nebo jinak ovlivňují hospodaření s vodou, popřípadě její jakost. Součástí tohoto plánu je státní bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti.
Sněžník, zachytač sněhu
v oblastech bohatých na sněhové srážky musí být mřížový zachytač sněhu umístěn na střechu budov, které přímo hraničí s veřejnými cestami.
Sokl
část domu mezi povrchem terénu a přízemím. Sokl tvoří nejčastěji přechod mezi suterénem a přízemím.
Solární zařízení
využívají energii slunečního záření pro ohřev užitkové vody a k výrobě elektrické energie.
Současně zastavěné území obce
Současně zastavěné území tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údajů katastru nemovitostí. Hranici jednoho současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára zahrnující soubor a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány) b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených výše uvedenými parcelami (parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území obce nezahrnují.) c) parcel ostatních ploch ; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b). Tento pojem nahradil dříve užívaný „ intravilán“.
Součinitel tepelné vodivosti
udává, jaké množství tepla prochází vrstvou materiálu o tloušťce jeden metr v ploše jeden metr čtvereční za jednu hodinu, jestliže rozdíl teplot na obou površích materiálu je 1 °C.
Soupis prací
dělí se na popis stavby a výkaz prací. V popisu stavby jsou stanoveny stavební úkoly, ve výkazu prací jsou uvedeny jednotlivé činnosti, které potřebují řemeslníci pro kalkulaci své nabídky.
Spára
odstup mezi dvěma stavebními dílci, dlaždicemi, zdicími prvky, palubkami apod.
Spárovací malta
nesmí být zaměňována s omítkovou nebo zdicí maltou. Spárovací malta pro venkovní použití je tvořena zvlášť jemným pískem a pojivy, v důsledku čehož je po vytvrdnutí hydrofobní.
Speciální stavební úřady
Při leteckých stavbách, stavbách železnic a na železnici, stavbách pozemních komunikací, vodohospodá řských dílech a telekomunikačních stavbách vykonávají funkci stavebního úřadu speciální stavební úřady s výjimkou pravomocí ve věcech územního rozhodování a vyvlastnění.
Spodní voda
voda obsažená v půdě. Výška hladiny spodní vody se mění v závislosti na ročním období a množství srážek.
Spoj na pero a drážku
stavební prvky, jako jsou profilovaná prkna, stavební desky i zdicí prvky a dílce, mají na jedné straně drážku (úzký žlábek) a na druhé straně pero (vyčnívající a do drážky zapadající lišta).
Správní rozhodnutí
Výsledek postupu správních orgánů ve správním řízení; autoritativní rozhodnutí správního orgánu.
Správní řízení
Postup, v němž orgán, který plní svěřené úkoly státní správy (správní orgán) rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob (účastníků řízení).
Sprchová zástěna
zabraňuje při sprchování rozstřikování vody do prostoru.
Sprchovací mísa
obecně je zhotovena z litiny, smaltovaná hygienickými barvami, nebo je z akrylátu v barvách obvyklých pro sanitární zařízení. Mohou mít různé rozměry.
Stabilizované území
Území, v němž existuje ujasněná představa dlouhodobého využití a v němž, - oproti území „rozvojovému“- naznačuje územní plán spíše dlouhodobý žádoucí trend postupného vývoje.
Stání
Plocha k odstavení nebo parkování vozidla včetně nezbytných vzdáleností kolem něho. „Stání vozidla“ znamená ovšem i jeho ponechání v klidu nad dobu vymezenou pro „zastavení“.
Stanová střecha
je v podstatě valbová střecha nad čtvercovým půdorysem, přičemž se všechny střešní plochy stýkají v jednom bodě ve vrcholu.
Statik
odborník zodpovědný za to, že objekt a všechny jeho části jsou a budou stabilní. Statik dimenzuje všechny nosné konstrukce.
Stavba
Stavba je umělá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevně spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebních materiálů, stavebních prací a výrobků nebo vyšších dodávek, včetně souvisejících prací vykonávaných v souvislém čase na souvislém místě dle příslušné dokumentace stavby.
Stavba jednoduchá
Jednoduchými stavbami jsou:
 1. stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví,
 2. stavby pro individuální rekreaci,
 3. nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby za řízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m,
 4. přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,
 5. opěrné zdi,
 6. podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m.
Za jednoduché stavby se nepovažují stavby skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranové ho průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl.
Stavba pozemní
Stavba, mající podstatnou část svého objemu nad úrovní přilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodářským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy.
Stavba pro obchod
Stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2.
Stavba pro rodinnou rekreaci
stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci, která je k tomuto účelu určena. Stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Mezi stavbami pro rodinnou rekreaci nesmí být vzdálenost menší než 10 m.
Stavba pro výrobu a skladování
Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování, patřících do zemědělských staveb.
Stavba ubytovacího zařízení
Stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené. Ubytovací zařízení se zařazují podle druhů do kategorií a podle požadavku na plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami.
Stavba zemědělská
Stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.
Stavební čára
Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme s.č. uzavřenou (rozhraní souvisle a úplně v celé své délce zastavěné) a s.č. otevřenou (rozhraní stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel stavebními mezerami). Podle závaznosti hovoříme o s.č. závazné (rozhraní musí zástavba dodržet v celém svém průběhu, tj. nesmí překročit, ale ani ustupovat - s výjimkou arkýřů, rizalitů apod.) a s.č. nepřekročitelné (rozhraní nemusí být dokročeno, nelze je ovšem překročit směrem ven - opět s výjimkou arkýřů, rizalitů stanovené hloubky atd.). U bloku můžeme rozlišit stavební čáru vnější a vnitřní (vzdálenost mezi nimi je pak „hloubkou zástavby“).
Stavební čára (regulační čára)
je stanovena v územním plánu a nesmí být překročena. Stavební čára se neshoduje s hranicí pozemku.
Stavební deník
vede ho projektant, resp. stavbyvedoucí. Zaznamenává se do něj: počasí, provedené práce a kteří řemeslníci na stavbě pracovali.
Stavební detail
stavební nebo konstrukční detaily a jejich popis
Stavební dozor
kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.
Stavební dozor (místní)
je zodpovědný za kontrolu všech stavebněprávních, stavebnětechnických požadavků a požadavků komory stavebních podnikatelů.
Stavební jáma
rozměry jsou dány půdorysnou plochou suterénu s připočtením pracovního prostoru na základové spáře o šířce nejméně 50 cm z každé strany.
Stavební objekt
Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).
Stavební plány
rozlišuje se mezi úvodními zadávacími projekty, prováděcími projekty a detailními výkresy. Zadávací projekty se kreslí v měřítku 1 : 200 a 1 : 100. Prováděcí projekty jsou stavební výkresy, výkresy pro bednění, v nichž jsou znázorněny jen stavební dílce z betonu, výkresy výztuže, v nichž se uvádí potřebná výztuž z ocelových prutů, resp. z betonářských ocelových rohoží, výkresy stavebních úprav, v nichž projektanti-specialisté vykreslují niky, drážky a průrazy. Podkladem stavebního projektu je architektonický projekt. Prováděcí projekty jsou v měřítku 1 : 50. Detailní výkresy jsou v měřítku 1 : 10 nebo 1 : 1.
Stavební povolení
žádost o stavební povolení se předkládá tehdy, když jsou zpracovány všechny projekty včetně statických výpočtů, a po vyplnění příslušných formulářů.
Stavební povolení
Stavební povolení je výsledkem procesu stavebního řízení. Ve stavebním povolení určí stavební úřad závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků stavebního řízení tak, aby byla zajištěná ochrana zájmů společnosti při výstavbě a užívání stavby, dodržení příslušných předpisů, norem a technických požadavků, především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí.
Stavební pozemek
Pozemek určený k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání.
Stavební řemesla
obsáhnou různé pracovní činnosti na stavbě. Zednické, betonářské, železobetonářské atd.
Stavební řízení
Stavební řízení je správní řízení, jehož výsledkem je stavební povolení nebo zamítnutí žádosti o stavební povolení. Řídí se ustanoveními zákona o správním řízení a odchylkami stanovenými stavebním zákonem. Stavební řízení vede stavební úřad. Účastníky stavebního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.
Stavební úpravy
Stavební úprava je taková úprava stavby, p ři níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, jak je tomu např. u přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního vybavení stavby nebo podstatné změny vzhledu stavby.
Stavební úřad
různé úrovně stavebních úřadů odpovídají správnímu členění příslušné země (okresní stavební úřad, krajský stavební úřad a nejvyšší stavební úřad - ministerstvo stavebnictví).
Stavební uzávěra
Stavební uzávěra je výsledkem rozhodnutí v územním řízení , při kterém se vymezuje území, ve kterém se trvale nebo dočasně zakazuje, nebo omezuje stavební činnost, hlavně pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území, nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace.
Stavební vlhkost
vlhkost, která pronikla do stavebních částí při stavbě, např. záměsová voda, dešťová voda, spodní voda, voda ze svahu, zemní vlhkost.
Stavební znalec
jestliže se stavebník, projektant nebo řemeslník nemohou dohodnout, jestli byly práce provedeny řádně. Odborný posudek je levnější než soudní řízení
Stavebník
osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby
Staveniště
místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Staveniště zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě v rozsahu vymezeném stavebním úřadem též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.
Stěnová vlhkost
vyskytuje se většinou ve sklepních zdech, ve starších domech i ve všech vnějších a vnitřních stěnách, které nejsou chráněny vodorovnou izolací proti vlhkostí.
Stěnové výztuhy
deskové stavební prvky na vyztužení nosných stěn proti vybočení vzpěrným tlakem.
Stojatá stolice
krov, ve kterém jsou vaznice podepřené svislými sloupky.
Stropy
rozdělují budovy na jednotlivá podlaží. Stropy jsou uloženy na vnějších stěnách nebo na nosných vnitřních stěnách. Nejčastěji jsou zhotovovány z oceli, železobetonu nebo dřeva.
Střední vaznice
podélný nosník šikmé střechy na podepření krokví ve středu rozpětí.
Střecha
horní ukončení domu, skládá se ze střešní nosné konstrukce a střešní krytiny. Rozlišuje se šikmá a plochá střecha.
Střešní deska
strop podlaží, masivní nebo z lehké konstrukce, který zároveň může vytvořit střechu budovy (plochá střecha).
Střešní izolace
dobrá střešní izolace v zimě snižuje náklady na vytápění a v létě přispívá k vytvoření příjemného klimatu v budově.
Střešní krytina
podle sklonu střechy jsou k zastřešení používány různé materiály. Čím mírnější sklon střecha má, tím musí být krytina vodotěsnější, aby byla dešťová voda bezpečně odvedena.
Střešní lat'
lat' na vytvoření vzduchového prostoru mezi vlastní střešní konstrukcí a střešní krytinou.
Střešní okno
okno umístěné v ploše střechy.
Střešní plášť
vrstva, která odvádí vodu ze střechy. U střech s určitým sklonem tvoří zastřešení (např. tašky), u plochých střech i hydroizolační vrstvu (např. vícevrstvá asfaltová lepenka).
Střešní tašky betonové
střešní prvky zhotovené z vypálené hlíny, s přesahem a drážkami, které do sebe zapadají.
Střešní terasa
zářez v šikmé střeše, pro podkrovní byty většinou jediná možnost, jak získat místo k posezení ve volném prostoru. Střešní terasy jsou obvykle malé, ale chráněné před nežádoucími pohledy.
Střešní vikýř
vznikne zabudováním svislých oken do šikmé střechy. Tak se vytvoří v prostoru pod střechou více místa a výhled je lepší než střešními okny.
Střešní žlab
odvádí ze (šikmé) střechy odtékající dešťovou vodu. Svislým dešťovým svodem je napojen na kanalizaci. Střešní žlaby jsou zhotovovány z měděného, pozinkovaného plechu nebo z plastu.
Studená střecha
je odvětrávaná, dvojplášťová střecha, která je tepelně izolovaná. Mezi tepelnou izolací a střešní krytinou je vzduchový prostor s přívodem a odvodem vzduchu na okraji střechy.
Stupeň motorizace
Údaj, vyjadřující počet obyvatel územního celku, připadající na jedno motorové vozidlo (u osobních automobil ů - stupeň automobilizace).
Subjekt územního plánování
V ideálním pojetí občané obce, regionu nebo celé země. V zastupitelské demokracii je tímto subjektem zastupitelský zákonodárný sbor, nap ř. v případě obce obecní zastupitelstvo.
Suchá omítka
omítka ve formě sádrokartonových desek, které jsou montovány na sucho a nevnášejí do stavby vlhkost. Montáž se provádí pomocí rychle tuhnoucího pojiva nebo na lat'ování rychlošrouby.
Suterén
podlaží, které se zcela nebo částečně nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).
Svépomocné úkony
vlastní prací může stavebník uspořit až 30 % stavebních nákladů.
Světlík
slouží hlavně k větrání suterénních prostor.
Světlý rozměr
vzdálenost mezi dvěma vzdálenými stavebními částmi měřená uvnitř.
Svislice
svislý směr se kontroluje olovnicí. Závaží visí na šňůře.

Š

Šamot
ohnivzdorný, velmi tvrdě vypálený jíl. Šamotové zdicí prvky jsou užívány na vnitřní obložení kamen a komínů.
Šindel
obložení průčelí domu, krytina celých střech. Šindele jsou ploché, štípané nebo řezané dřevěné destičky ze smrku, borovice, dubu, červeného cedru.
Šířka uličního prostoru
Vzdálenost protilehlých uličních čar.
Štěrbinové větrání
větrání, při němž je okno jen částečně otevřeno.
Štít
svislá, nejčastěji trojúhelníková čelní stěna domu v oblasti podkroví u sedlových a valbových střech.
Štít
zakončení sedlové střechy v čele.
Štuk
směs vápna (sádry) a jemného písku na vrchní omítky, která rychle tuhne. Známější než ornamentální výzdoba ze sádry (právě štukatérská sádra).

T

Tapety
papír nebo jiný materiál, který se používá na pokrývání stěn. Tapety se lepí v interiéru na omítku.
Technická příprava území na výstavbu
stavební pozemek, který má být zastavěn, musí obec na výstavbu technicky připravit: nutno vybudovat komunikace a položit vedení. Náklady na výstavbu hradí majitelé pozemků.
Technická zařízení budov
společné označení pro technické vybavení budov. Hygienická zařízení, potrubí, armatury apod. pro vodovod, kanalizaci, plyn, elektroinstalace pro silnoproud i slaboproud, atd.
Technický dozor stavebníka
odborný dohled nad prováděním stavby, který hájí práva stavebníka
Tepelná ochrana budovy
opatření, které snižuje výměnu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím, resp. mezi místnostmi s rozdílnou teplotou.
Tepelná roztažnost
změny rozměrů stavebních dílců nebo stavebních prvků způsobené zvýšením teploty.
Tepelné čerpadlo
odebírá ze vzduchu, pudy nebo vody teplo a přeměňuje ho na jiný druh energie.
Tepelné mosty
místně ohraničené plochy ve stavebních dílech, které ve srovnání s hlavní plochou vykazují podstatně nižší kvalitu tepelné izolace.
Tepelné ztráty
ztráty tepla, které vznikají prostupem tepla z vyhřátých prostor stavebními konstrukcemi směrem ven.
Teplá střecha
ploché střechy jsou obecně zhotoveny jako teplé střechy (neodvětrávané, jednoplášťové střechy). Na rozdíl od studené střechy je teplá střecha zabezpečena nevětranou tepelnou izolací.
Teplo
druh energie. Ohřát těleso znamená zvýšit pohybovou energii jeho molekul.
Termostat
aby byla energie k vytápění optimálně využita, montují se automatické regulátory teploty (termostaty).
Termovrstva
přídavná tepelná izolace, která se montuje na venkovní zdi novostaveb a rovněž při sanacích.
Terrazzo
umělý kámen, který je vyroben z bílého cementu a nejrůznějších dekorativních přísad.
Těsnění
jeho úkolem je něco izolovat. Těsnicí materiály: těsnicí pásy, pružné spárovací hmoty, silikonový kaučuk, plastové profily atd.
Těsnění dveří
chrání proti průvanu a umožňuje tišší zavírání dveří. Těsnění dveří jsou z pružného materiálu.
Těsnění, izolace proti vlhkostí
musí obklopovat nebo zakrývat ohroženou stavbu, resp. část stavby, a zabraňovat vnikání vody (podle DIN 18195).
Tmel
látka, která slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.
Tržní hodnota
předpokládaná prodejní cena nemovitosti.
Tvar střechy
Se stanoví např. údajem u výšce střechy a úhlem jejího sklonu (např. u sedlových střech), vzácněji poloměrem opsané čtvrtkružnice (např. u mansardové střechy).
Tvary střech
odpovídají využití budovy, často jsou vázány na charakter krajiny. Nejčastější tvary střech: plochá, polovalbová, sedlová, jednoboká valbová, mansardová, pultová, rovnostranná sedlová, stanová.
Typový projekt
Opakovaný projekt. Je část dokumentace souborného řešení projektu, která představuje opakovatelný standard.
Typový projekt rodinného domu
kompletní projektová dokumentace sloužící nejen k ohlášení stavby nebo ke stavebnímu povolení, ale i k její realizaci. Projekt v měřítku 1 : 50 je standardně dodáván v 5-ti paré. Je zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projekt je nutné doplnit o půdorysné a výškové osazení domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě, tzv. situace stavby (tato část nelze zpracovat typově). Dále je projekt nutné doplnit od 1. 1. 2009 o průkaz energetické náročnosti budovy (nelze zpracovat typově). Teprve tento celý soubor tvoří projektovou dokumentaci k ohlášení nebo ke stavebnímu povolení.

U

Účastník řízení
Ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny. Účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to až do doby, než se prokáže opak. Účastníkem řízení je dále i ten, komu zvláštní předpis toto postavení přiznává.
Účastník územního řízení
Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky územního řízení o chráněném území nebo o ochranném pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo scelování pozemků jsou navrhovatel a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem každého územního řízení je obec a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. Účastníky územního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.
Údržba stavby
práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocování stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
Úkos
spojení dvou dřevěných nebo kovových částí pod 45° úhlem tak, že vytvoří 90° úhel.
Uliční čára
Hranice mezi regulovanou (nebo „regulační“) parcelou a veřejným prostranstvím případně veřejným komunikačním prostorem. Uzavřená uliční čára logicky vymezuje blok.
Únosné zatížení území
Takové zatížení území lidskou činností, při němž nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability.
Úprava typového projektu
provedení úprav typového projektu rodinného domu dle přání a požadavků stavebníka
Úprava vody
čištění znečištěné vody tak, aby vyhovovala příslušným požadavkům na pitnou nebo užitkovou vodu.
Urbanismus
Vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z něhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně-plánovací činnosti - územnímu plánování. Jako vědní obor zkoumá urbanismus teoretické i praktické problémy tvorby i přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje tendence i zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení.
Urbanistická kompozice
Cílevědomá skladba přírodních a stavebně hmotných prvků do prostorově se uplatňujících souborů, které vytvářejí vyhovující materiální prostředí lidí jako integrující součást jejich životního prostředí.
Urbanistická studie
Urbanistická studie je územně plánovací podklad, který řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. Urbanistická studie se zpravidla zpracovává pro území obce nebo její části, výjimečně pro území více obcí. Používá se zejména pro získání variantních řešení a na ověření urbanistické koncepce pro územní plán obce nebo regula ční plán. Zpracovává se i pro řešení vybraných problémů v území. Obsah a rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při pořizování územního plánu obce nebo regulačního plánu, vychází se při stanovení jejího obsahu a rozsahu přiměřeně z obsahového standardu příslušné územně plánovací dokumentace.
Urbanistická studie
územně plánovací podklad, který řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. Urbanistická studie se zpravidla zpracovává pro území obce nebo její části, výjimečně pro území více obcí. Používá se zejména pro získání variantních řešení a na ověření urbanistické koncepce pro územní plán obce nebo regula ční plán. Zpracovává se i pro řešení vybraných problémů v území. Obsah a rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při pořizování územního plánu obce nebo regulačního plánu, vychází se při stanovení jejího obsahu a rozsahu přiměřeně z obsahového standardu příslušné územně plánovací dokumentace.
Urbanistický detail
Prvek nebo soubor prvků vybavení urbanistického celku nebo jeho části (strom, pomník, socha, osvětlovací stožáry).
Urbanistický řád
Podmínky pro zastavění jednotlivých pozemků.
Ústřední vytápění
teplo pro celou budovu se vyrábí v centrální kotelně, ve vytápěcím kotli, kde je k vytápění využíván olej, plyn, uhlí nebo dřevo.
Územně plánovací dokumentace
podle stavebního zákona č.183/2006 Sb. ji tvoří zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán.
Územně plánovací informace
je dokument , který může plnit funkci příslušného aktu v rámci územního rozhodování u jednoduchých staveb uvedených v § 104 odst.1 stavebního zákona č.183/2006 Sb. (do těchto jednoduchých staveb patří i rodinné domy na ohlášení, tj. do 150m2 zastavěné plochy). Územně plánovací informace stanoví, za předpokladu naplnění základních zákonných předpokladů, podmínky provedení těchto staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Územně plánovací podklady
Územně plánovací podklady jsou informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování. Obsahují informace (data) o stavu území, limitech využití území a ostatních faktorech, ovlivňujících využitelnost území.
Územně technické podklady (ÚTP)
Účelově zaměřené a soustavně doplňované soubory údajů charakterizujících stav a podmínky území. Obsahují podstatné informace o stavu, možnostech a limitech využití území a jiných závazných omezeních, vyplývajících z právních předpisů, schválené územně plánovací dokumentace a platných správních rozhodnutí. ÚTP se zpracovávají způsobem, umožňujícím zejména využití pro zpracování územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, územní rozhodování a pro další potřeby veřejné správy, např. v digitální podobě. Průběžně se aktualizují.
Územní nařízení
Územní nařízení je nástrojem, který z důvodu veřejného zájmu, jež mají časově omezenou platnost, upravuje poměry v území formou právního předpisu. Územní nařízení je nařízení o stavební uzávěře a nařízením o asanaci území.
Územní ochrana
Územní ochrana je na celostátní úrovni vyjádřena vyhlášením národních parků, rezervací a chráněných území a stanovením ochranných pásem příslušných zařízení. Na lokální úrovni je vyjádřena limity a regulativy využití území v územně plánovací dokumentaci.
Územní plán
Dokument územního plánování, ve kterém se stanoví funkční vyžití všech ploch na celém území obce a základní prostorové uspořádání zástavby na těchto plochách.
Územní plán obce
Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činností na území obce při současném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu. Územní plán obce obsahuje textovou a grafickou část. V textové části jsou zejména popsány návrh urbanistické koncepce, návrh koncepce technické infrastruktury, limity využití území a vymezení ploch veřejně prospěšných staveb. Součástí textu musí být samostatná část, obsahující závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území.
Územní plán velkého územního celku
Stanoví uspořádání a limity řešeného území, vymezuje významné rozvojové plochy, hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury, územní systémy ekologické stability a další území speciálních zájmů. Zpracovává se pro vymezené území více obcí, popřípadě okresů.
Územní plán využití ploch
obcí nebo městem provedený první krok k technické přípravě nového stavebního území. Plán využití ploch obsahuje na rozdíl od územního plánu zastavění jen hrubé určení využití.
Územní plánování
Činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace, věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší.
Územní prognóza
Územní prognóza je územně plánovací podklad, který slouží k prověření možností dlouhodobého rozvoje území na základě rozboru územně technických podmínek, stavu životního prostředí území, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje území. Územní prognóza se zpracovává zpravidla pro území více obcí, případně pro území hlavního města Prahy nebo statutárních měst. Obsah územní prognózy vychází přiměřeně z obsahového standardu územního plánu velkého územního celku.
Územní rozhodnutí
vydání územního rozhodnutí je výsledkem územního řízení. Stavební úřad jím schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. V rozhodnutí stavební úřad rozhodne o námitkách účastníků řízení a v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti.
Územní rozvoj
Proces v území, při němž dochází k jeho zhodnocení, a to změnou jeho funkčního využití nebo zásadní změnou intenzity jeho využití. Je výsledkem investiční činnosti.
Územní řízení
Územní řízení je specifickým druhem rozhodování správních orgánů, jehož výsledkem je autoritativní rozhodnutí, s konkrétním opatřením, jež se má v daném území uskutečnit, resp. o konkrétním využití pozemku k navrhovanému účelu.
Územní souhlas
nahrazuje územní rozhodnutí u bezkonfliktních staveb. Územní souhlas může stavební úřad vydat na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Postačí například u ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení nebo u změn staveb. Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání.
Územní studie
Územní studie slouží k prověření možností změn rozvoje území s cílem ochrany a rozvoje jeho hodnot.
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Užitková voda
voda, která se používá v domácnosti na mytí, koupání, oplachování, praní a mytí nádobí a na vaření.
Užitkové plochy
prostory v domě, které nejsou využívány na bydlení, se nazývají užitkové plochy. Patří k ním sklepní prostory, neobývané podkroví, garáže, úložné prostory a balkony.
Uživatel
Konečný „zákazník“ v procesu výstavby. Osoba, která stavbu užívá (najímá nebo získává do vlastnictví), popřípadě je představitelem větší skupiny takových osob.

V

Valbová střecha
má střešní plochy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy.
Vápenopískové cihly
zdicí prvky z vápna a převážně křemičitého kameniva (písku), které jsou po promísení složek lisováním a vibrací zformovány, zhutněny a pod tlakem páry vytvrzeny.
Vazba cihlového zdiva
označuje druh a způsob sestavení zdiva z cihel.
Vaznice
vodorovné nosníky krovu, které přenášejí zatížení krokví.
Vaznici střední
osazenou mezi hřebenem a okapovou voznicí.
Vazný trám
mohutný trám, který prochází celým rozpětím stavby. Je podepíraný vnitřní stěnou a uložený na obvodových stěnách. Do tohoto trámu jsou čepem zakotvené sloupky.
Věcná břemena stavby
Stavební úřady poskytují příslušné informace. Věcná břemena stavby jsou např. práva na průchod přes pozemek, nároky spojené se zásobováním elektrickým proudem nebo s rozvodem telekomunikací, atd.
Věcné břemeno
Omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného, a to tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.
Vedení stavby
Vedení stavby může převzít jen odborník s prokazatelnými znalostmi o stavebních materiálech a jejich zpracování na stavbě.
Vedlejší stavební náklady
náklady na vypracování projektů včetně statického výpočtu, honoráře za posudky a inženýrskou činnost, úřední poplatky, náklady na telefon, fotokopie a náklady na dopravu, atd.
Vegetace
Soubor rostlin, přirozených rostlinných společenstev a záměrně založených porostů. (ČSN 83 9001. Sadovnictví a krajinářství. Základní odborné termíny a definice.)
Venkovní nátěry
smějí být použity jen nátěrové hmoty, které jsou vyzkoušené z hlediska namáhání vrstvy nátěru působením světla a povětrnostních podmínek.
Venkovní schodiště
schodiště, které vede zvenku po budově do vyššího podlaží. Není běžné, ale v některých případech má své opodstatnění. Při dodatečném dostavění je k němu zapotřebí povolení.
Veřejná infrastruktura
jsou jí pozemky, stavby, zařízení a to:
 1. dopravní infrastruktura (pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, letiště apod.)
 2. technická infrastruktura (vedení a stavby s nimi provozně související jako: vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační sítě apod.)
 3. občanské vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu,ochranu obyvatelstva)
 4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Veřejně prospěšná stavba
je stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Věšadlová stolice
se používá tam, kde je třeba ze statických důvodů vylehčit dlouhý vazný trám, který nelze zespodu podepírat střední stěnou
Vícegenerační dům
pokud žijí dvě nebo tři generace v jednom domě, ale v oddělených bytových jednotkách.
Vícerodinný dům
dům, který má více než dvě bytové jednotky (bez nájemního bytu).
Vícevrstvé stěny
konstrukce stěny ze dvou nebo více vrstev zdiva uložených v odstupech od sebe, pro zlepšení tepelné izolace a ochrany proti vlhkostí i zvukové izolace.
Vikýř
střešní díl se zabudovanými okny vyčnívající ze střešní plochy.
Vlastní prostředky
finanční prostředky, jimiž stavebník disponuje - hodnota zaplaceného pozemku, vlastní kapitál, pohledávky stavebního spoření.
Vlastnické právo
Vlastnické právo je věcné právo, které poskytuje nejširší možnost přímého právního panství nad věcí. Je to právo absolutní, tj. působí vůči všem ostatním, kteří musí vlastnictví jiného respektovat a musí se zdržet všeho, co by oprávněného rušilo v jeho právu. Předmětem vlastnictví jsou věci. Zvláštní zákon stanoví, které věci mohou být předmětem vlastnictví pouze státu nebo určených právnických osob (nabývání vlastnictví).
Vlhkost vzduchu
vzduch obsahuje zpravidla vlhkost ve formě vodní páry. Čím vyšší teplota, tím větší množství vlhkostí může vzduch pojmout.
Vnější tepelná izolace
promyšlenou izolací vnějších stěn lze ušetřit až 20 % nákladů na topení. Z hlediska stavební techniky je vnější izolace lepší než vnitřní.
Vnitřní stěny
stěny uvnitř budovy; mohou být nosné nebo nenosné, z materiálů s vyšší nebo nižší objemovou hmotností, plné zdivo nebo prefabrikované stěny.
Vodní pára
voda v plynném skupenství, která je v proměnlivém množství obsažena ve vzduchu. Vodní pára má snahu se rovnoměrně rozptýlit a difundovat stavebními materiály.
Vodoinstalační armatury
vodní ventily, sprcha a její hadice a též všechny klapky, ventily, uzavírací a škrtící ventily, šoupátka atd.
Vodorovná izolace
má chránit zdivo suterénních stěn před vzlínající vlhkostí.
Vodováha
umožňuje zabudovat či zamontovat do svislé a vodorovné polohy jednotlivé stavební dílce, zařizovací předměty, obrazy, police, skříně.
Vodovodní řad
Součást vodovodní sítě, sloužící k dopravě vody a k hromadnému zásobování vodou. Podle funkce se člení na přiváděcí (propojuje zdroj s místy koncentrovaných odběrů), rozváděcí (dopravuje vodu do jednotlivých míst spotřebiště) a zásobovací (přivádí vodu z rozváděcího řadu k místům spotřeby, spotřební místa jsou na něj napojena bezprostředně).
Vybraná činnost ve výstavbě
Činnost, jejíž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu této činnosti dle zvláštního předpisu. Právnické osoby mohou tuto činnost vykonávat jen tehdy, zabezpečí-li její výkon fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě.
Výjimečně přípustná stavba
Stavba s výjimečně přípustným funkčním využitím, které nemusí zcela odpovídat hlavní funkční náplni v území. Jde o funkce, jejichž poloha, množství a kapacita může narušit charakter území.
Výkaz výměr
dokument, který obsahuje rozměry všech hlavních prvků konstrukcí rodinného domu, tedy objemy, plochy, počty kusů jednotlivých složek stavby. Odpovídá položkovému rozpočtu.
Výkop
zemina získaná vybagrováním při výkopových pracích na stavebních jámách a při výkopech pro potrubní vedení je následně odhrnuta do stran nebo odvezena.
Výkresy skladeb
detailní rozkreslení, např. stropu, výztůží, schodiště
Výkvěty
vytváření malých, bílých krystalků na zdivu, které jsou nejčastěji obklopeny vlhkými skvrnami. Je třeba stanovit, zda výkvěty pocházejí z použitých zdicích prvků, nebo z malty.
Výměna
jsou-li nosné stavební dílce přerušeny většími otvory (např. komínem), musí být silové účinky převedeny na sousední konstrukční prvky.
Výměník tepla
založen na principu, kdy horká voda protéká potrubím přes studenou vodu a odevzdá přitom studené vodě teplo a zároveň se ochladí.
Vymývaný beton
betonové prvky, jejichž povrchovou vrstvu tvoří štěrk nebo drť.
Výpis prvků
vyjmenování jednotlivých prvků/výrobků, např. výpis oken, dveří
Výpočet výměr
k sestavení výkazu prací (soupisu prací) a k zjištění nákladů projektant provede výpočet výměr.
Výroba nerušící
Výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým za řízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a za řízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru. (Územní plán SÚ hl. m. Prahy a vyhláška HMP č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy.)
Vyrovnávací hmota
plastová hmota na vyrovnání potěrových nebo betonových ploch.
Vyschnutí stavby
novostavba potřebuje dostatek času na to, aby řádně vyschla. V časové tísni je možno zadat speciálním firmám, aby zabezpečily schnutí stavby. Vyschnutí lze urychlit výkonnými topnými agregáty.
Výstavba
Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).
Výstavba podkroví
pod šikmou střechou lze získat kvalitní obytný prostor. Plocha střešních nebo vikýřových oken má tvořit nejméně 1/3 půdorysné plochy místnosti.
Výstupní čára
osa schodištního ramene.
Výška hlavní římsy
Výška hlavní římsy nad přilehlým terénem. Udává se většinou jako maximální přípustná, a to nejčastěji v relativních kótách. Měří se zpravidla ve středu průčelí každé jednotlivé budovy, výjimečně dlouhá průčelí budov lze pro potřeby stanovení výšky hl. římsy rozdělit na menší úseky.
Výška okapu
vzdálenost mezi povrchem terénu a okapem.
Výška podlaží
je svislá vzdálenost mezi horní hranou podlahy a horní hranou nad ní nebo pod ní ležící podlahy.
Výška stavby
Max. výška stavby, tj. součet výšky hlavní římsy a výšky střechy.
Výška střechy
Měří se vzhůru od hlavní římsy, je také rozdílem celkové výšky stavby a výšky hlavní římsy.
Výšková hladina zástavby
Výška staveb nad přilehlým terénem Je dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě Rozlišuje se podrobněji výšková hladina vyrovnaná, stejnorodá (s nepodstatnými rozdíly) a málo či více diferencovaná.
Vytápění horkým vzduchem
vzduch slouží jako teplonosné médium. Ohřátý vzduch je pomocí ventilátorů vháněn do prostor, které se tak relativně rychle ohřejí.
Vytápění nočním proudem
aby byl využit levný noční tarif pro odběr elektrického proudu, je výhodné použít akumulační kamna na noční proud.
Využití dešťové vody
použitím dešťové vody na zavlažování zahrady, splachování WC a pro provoz pračky lze ušetřit mnoho vody. Z tohoto důvodu je dešťová voda shromažďována do nádrže (cisterny).
Využití území
Využití území je vztah činností a hmotných objektů k území, na němž jsou umístěny. Tento vztah je určen účelem a intenzitou současného nebo navrženého využití území.
Vyvlastnění
Pozemky, stavby a práva k nim potřebná k uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, je možné vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám je možno omezit ve vyvlastňovacím řízení rozhodnutím stavebního úřadu a to pro:
 1. veřejněprospěšné stavby podle schválené ÚPD,
 2. vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zabezpečení podmínek jejich ochrany,
 3. vykonání asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválené ÚPD,
 4. vytvoření podmínek pro nutný přístup k pozemku a stavbě,
 5. vytvoření podmínek pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav životního prostředí.
Vyvlastňovací řízení
Vyvlastňovací řízení je procesem vyvlastnění. Tento proces vykonává stavební úřad na návrh orgánu státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět vyvlastnění využít k účelu pro který se vyvlastňuje. Průběh vyvlastnění je stanovený stavebním zákonem ve znění jeho novel.Vyvlastnit je možno pouze tehdy, jestliže není možné dosáhnout cíle vyvlastnění dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění musí být v souladu s cíli a záměry územního plánování a ty se dokazují zpravidla územním rozhodnutím. Pokud ú čel, na který se vyvlastňuje, nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, zkoumá se soulad s cíli a záměry územního plánování přímo ve vyvlastňovacím řízení. Na základě výsledků vyvlastňovacího řízení vydá stavební úřad rozhodnutí o vyvlastnění.
Významný krajinný prvek
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost ů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Výztuž
ocelová vložka v betonu. Skládá se z jednotlivých ocelových prutu, z betonářských ocelových rohoží nebo z kombinace obou.
Vzpěradlo
konstrukce, jejíž nosný trám je podepřený vzpěrami, kterými se zatížení přenáší přímo do podpěr.

W

WC
zkratka pro splachovací záchod, který slouží k odvedení fekálií.

X

Xylolitová podlaha
elastická, teplá bezspárová podlahovina z měkké dřevité moučky a magnezitu jako pojiva. Dnes už není běžná.

Z

Zabezpečení staveniště
Dodavatelská firma je zodpovědná za stroje a přístroje na staveništi. Tabulka s nápisem „Vstup zakázán" nestačí z hlediska zajištění bezpečnosti. Nejlepší je staveniště ohradit plotem vysokým minimálně 1,80 m.
Zadání
V zadání jsou stanovena všechna množství, materiály a činnosti pro jednotlivá řemesla. Zadání slouží řemeslníkům jako podklad pro nabídku.
Zadání územně plánovací dokumentace
Obsahuje zejména pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot, stanovení požadavků na obsah a rozsah územně plánovací dokumentace včetně případných požadavků na zpracování alternativ nebo variant řešení. Dřívější pojmy „územně-hospodářské zásady“ a „program rozvoje“ opuštěny.
Zahrada
Pozemek vymezený oplocením, popř. i budovou, určený převážně k pěstování rostlin; podle způsobu ztvárnění a využitím specifický charakter (historická, školní, botanická , produkční). Francouzská zahrada - pravidelná zahrada uspořádaná podle zásad francouzské barokní a barokně-klasicistní tvorby; nesprávně i přenesený název pro formální symetrickou kompozici objektu zeleně v širokém slova smyslu. Anglický park - park komponovaný na principu volného uspořádání ploch a prvků, nesprávně i přenesený název pro krajinářskou kompozici v širokém slova smyslu. Předzahrádka - menší upravená plocha zeleně mezi obytným domem a komunikací nebo chodníkem; zpravidla převládá okrasná funkce.
Zahradní a krajinářská architektura
Specializace oboru sadovnictví a krajinářství, zabývající se studiem, plánováním a projektováním systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídlech a krajině.
Zahradní a krajinářský architekt
Odborně vyškolený projektant systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídle a krajině („autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba“ je osoba, které byla udělena autorizace podle příslušného zákona a byla zapsána v seznamu autorizovaných architekt ů, „autorizovaný architekt pro projektování územního systému ekologické stability“ je obdobně osoba, které byla udělena autorizace podle příslušného zákona a byla zapsána v seznamu autorizovaných architekt ů).
Zájmové území
Zájmové území je území přilehlé k obci, ve kterém převládají současné nebo výhledové vztahy k této obci a ve kterém se uspořádání musí řešit ve vzájemné funkční a technické závislosti s touto obcí.
Základ
každá budova je postavena na základech. Základ přenáší zatížení budovy na základovou půdu. Druh základu je dán velikostí a tvarem budovy, ale i únosností zeminy na stavebním pozemku.
Základová spára
plocha, na níž je založena budova.
Základová vana
jestliže suterén zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody, je nutno vytvořit vanu z vodotěsného betonu.
Základy domu
základové pásy pro založení stavby
Záklop
podlaha mezi dřevěnými trámy na vložení výplňového materiálu.
Zaměření stavby
Zaměření stavby je důležité např. při přestavbě staršího objektu, k němuž chybějí výkresy, nebo v případě, že se novostavba podstatně odchýlila od původního projektu.
Zápachový uzávěr
kanalizační trouba ve tvaru S, v níž stojí voda a která zabraňuje šíření pachu.
Zárubeň
vnitřní obložení dveřního otvoru. Slouží k zavěšení dveří. Zárubeň je přímo upevňována do otvoru ve zdivu. Rozlišují se ocelové a dřevěné zárubně.
Záruka
garance řemeslníka, případně stavebního podnikatele, vůči zákazníkovi, resp. stavebníkovi, ze které vyplývá ručení za prokazatelné závady vzniklé v důsledku chybné práce.
Zařízení dopravní
Stacionární technické zařízení tvořené buď pouze dopravní tratí (potrubí, žlab, skluz) nebo konstruované jako nedílný celek tvořený dopravní tratí a po ní se pohybujícím za řízením (transportér, výtah, lanová dráha, eskalátor). Pojem zařízení pro dopravu v klidu zahrnuje zařízení různých typů pro parkování a odstavení vozidel.
Zásady a limity
Pro každou úroveň plánování (region, obec, sídlo, zóna) jsou v souvislosti s jinými předpisy (ochrany životního prostředí, zemědělské půdy aj.) stanoveny limity, které omezují „volné“ využití území (ploch). Pojem limity je v praxi českého územního plánování často frekventovaným pojmem. Zásady a limity využití a uspořádání území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Limity využití omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území. Zásady a limity se prolínají a nelze je vzájemně oddělit. Promítají se do územně plánovací dokumentace jako závazné regulativy.
Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje jsou základním nástrojem koordinace rozvoje kraje a územně plánovací činnosti obcí. Upřesňují požadavky politiky územního rozvoje, stanoví komplexní podmínky a požadavky na uspořádání území kraje a jeho složek, včetně vymezení a rozmístění nejvýznačnějších investic, rozvojových a chráněných území a rámcových podmínek pro rozmístění investic ve veřejném zájmu.
Zástavba kompaktní a rozvolněná
Pojmy, vyjadřující spektrum možností zastavění daného území od souvislé blokové zástavby až po převážně samostatné objekty nebo jejich skupiny. Pro jemnější členění může sloužit soustava pojmů užívaná ÚRM hl.m. Prahy v Metodickém pokynu k ÚPn hl.m. Prahy. Ten definuje rozvolněnou zástavbu městského typu jako samostatné stavby, skupiny staveb nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu, zástavbu městského typu jako uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty tvořící souvislou uliční frontu, kompaktní zástavbu městského typu jako převážně uzavřené bloky a souvislou uliční frontu, velmi kompaktní zástavbu městského typu jako uzavřené bloky tvořící souvislou uliční frontu s vysokou mírou využití území.
Zástavba nízkopodlažní
Dle obvyklé konvence zástavba do čtyř nadzemních podlaží.
Zástavba vysokopodlažní
Dle obvyklé konvence zástavba nad osm nadzemních podlaží. „Středněpodlažní“ zástavba zahrnuje objekty mezi čtyřmi až osmi NP.
Zastavěná plocha pozemku
Součet zastavěných ploch jednotlivých budov na pozemku. K tomu je východiskem výpočet „zastavěné plochy budovy“, která je dle Útvaru rozvoje hl.m. Prahy plochou půdorysného řezu budovy, vymezenou vnějším obvodem svislých konstrukcí v 1.NP, zvětšenou o plochu vykonzolovaných prvků umístěných níže než 3 m nad terénem nebo přesahujících přes vnější obvod svislé konstrukce více než 1,2 m.
Zastavěné území obce
Současně zastavěné území obce tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údajů katastru nemovitostí. Hranici jednoho současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára, zahrnující soubor a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány), b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených parcelami uvedenými pod písmenem a); parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území obce nezahrnují, c) parcel ostatních ploch; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b).
Zastavění bodové
Volné, avšak vyvážené seskupení obytných budov kubického nebo věžového charakteru. Výška zastavění je stejnorodá a jejich situační vzájemné uspořádání je voleno v odstupech hygienicky přípustných a kompozičně svázáno s přírodními hodnotami území. Pojmu bodový dům se užívá pro objekt, který je charakteristický kubickým nebo věžovým tvarem. Naopak tzv. dům deskový se nejčastěji vyskytuje jako protáhlý chodbový či pavlačový objekt, ale i jako schodišťový dům se sekcemi řazenými za sebou.
Zastavění hnízdové
Typ zastavovací soustavy. Prostor „hnízd“ je vymezen stavbami, vůči krajině je uzavřený či polootevřený, charakterizuje jej vysoká obyvatelnost vnitřního prostranství.
Zastavění hřebínkové
Typ zastavovací soustavy. Otevřená, na sebe navazující bloková zástavba, rytmizovaná vzhledem ke komunikaci nebo i do volné přírody,výškově stejnorodá nebo diferencovaná. Typický typ zastavění pro pravoúhlou osnovu, avšak dle terénní konfigurace má i vějířové nebo zalomené prostorové uspořádání.
Zastavění kobercové
Typ zastavovací soustavy. Hustá skladba jedno až třípodlažní zástavby ve větším územním celku v pravoúhlé zastavovací soustav ě, zvenčí dopravně zpřístupněné a kompozičně ucelené.
Zastavění konkávní a konvexní
Vyduté či vypouklé vymezení prostoru budovami.
Zastavění meandrové
Typ zastavovací soustavy. U sběrné komunikace vytváří zálivy se slepými obytnými ulicemi. Obytné domy bývají řazeny ve stejnorodých výškách a v rektogonálně nebo jinak pravidelně zalamované osnově.
Zastavění organické
Zastavění, uzpůsobené v seskupení hmot a prostorů přirozeným podmínkám daného místa. Respektuje terénní konfiguraci, obohacuje použitou vícesměrnou osnovou zastavění a diferencovanou výškovou hladinou prostorovou soustavu.
Zastavění perimetrální
Přeloženo „obvodové, hraniční“ . Řadová nebo zalamovaná skladba budov, sledující v konfiguraci okraj bloku nebo superbloku s vnitřním volným prostorem.
Zastavění pilové
Řazení objektů šikmo ke komunikaci v pravidelných nebo rytmizovaných odstupech.
Zastavění rektogonální
Pravoúhlé vzájemné řazení budov v blokové, skupinové a volně pojaté sestavě
Zastavění řadové a řádkové
Řadové zastavění představuje souvislé nebo přerušované řady zástavby podél komunikace. Naproti tomu „řádkové zastavění“ představuje přímé nebo odskakované řazení objektů do řádek kolmých nebo šikmých ke komunikaci
Zastavění šachovnicové
Blokové či volné zastavění v pravoúhlé uliční osnově.
Zastavění terasové
Využití sklonitého terénu pro řazení objektů nad sebou, umožňuje vznik nástřešních teras.
Zastavění vějířové
Vějířovité (řádkové) řazení objektů v měnící se osnově zastavění, která většinou odpovídá konfiguraci terénu.
Zastavěný stavební pozemek
je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
Zastavitelná plocha
plocha vymezená k zastavění dle územního plánu nebo dle zásad územního rozvoje.
Zásuvka
slouží pro napojení různých elektrických přístrojů v domácnosti na elektrický proud.
Zásyp
vyplnění pracovních a dutých prostor po výkopu při výstavbě suterénního zdiva, šacht, opěrných zdí atd. Uvedený prostor se vyplní štěrkem nebo drtí.
Závaznost územně plánovací dokumentace
Závazná část územně plánovací dokumentace je vyjádřena ve formě regulativů, obsahujících závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání. Regulativy územního plánu obce a regulačního plánu, vyhlašované obecně závaznou vyhláškou obce, jsou navrhovány v souladu s požadavky podle zvláštních předpisů.
Zazelenění střechy
vedle estetického vzhledu má zazelenění střech i jiné výhody, působí např. jako přídavná tepelná a zvuková izolace. Sklon střechy má být 2 - 3 %. Rozeznáváme extenzívní a intenzívní výsadbu.
Zdicí prvky
zdicí prvky ze všech materiálů, existují v různých formátech a provedeních. Formáty jsou stanoveny.
Zdivo z lomového kamene
je vytvářeno z hrubých lomových, dále neopracovaných ani neosekaných kamenů. Kameny jsou přibližně stejně velké a stejně silné a nemají rovné hrany, což právě působí opticky přitažlivě.
Zdravotechnické instalace
schéma instalace vodovodu, kanalizace a plynovodu.
Zelená úsporám
program Zelená úsporám, vypsaný pod záštitou ministerstva životního prostředí, je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
Zemědělský půdní fond
Základní přírodní bohatství země, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu. Jedno z hlavních složek životního prostředí. Je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými (orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, louky, pastviny = zemědělská půda) , zemědělskými pozemky dočasně neobdělávanými, dále rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nezemědělskou půdou potřebnou k zajištění zem. výroby, jako jsou polní cesty, závlahová a odvodňovací zařízení, ochranná opatření proti erozi apod. Ochranou ZPF se míní zajištění šetrného zacházení s pozemky v zájmu ochrany kvantity (rozlohy) a kvality ZPF. Trvalé nebo do časné užití půdy pro nezemědělské účely se provádí za odvody a nazývá „odnětím půdy ze ZPF.
Zemní práce
všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu. Rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.
Zemní vlhkost
před zahájením stavby musí znalec posoudit základovou půdu (geologický posudek půdy). Po postavení objektu již nelze zabránit nežádoucím účinkům tlakové nebo vzlínající vody.
Zimní zahrada
může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Zjednodušené územní řízení
stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení jestliže:
 1. záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území
 2. záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí
 3. žádost má všechny předepsané náležitosti
 4. žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení
Změna využití
jsou-li části stavby přestavěny, aby plnily jiné účely, hovoří se o změně využití.
Změny stavby před dokončením
změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem
Zpracování a zpracovatel územně plánovací dokumentace
Zpracování územně plánovací dokumentace je projektová činnost, která se považuje za vybranou činnost ve výstavbě (stavební zákon 183/2006 Sb). Zpracovatel je právnická nebo fyzická osoba, která zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na základě smlouvy.
Zpracování územně plánovací dokumentace
Zpracování územně plánovací dokumentace je proces zahrnující přípravné práce, nevyhnutelné doplnění průzkumů a rozborů, zpracování konceptu řešení a zpracování návrhu územně plánovací dokumentace. Zpracovatel je právnická nebo fyzická osoba, která zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na základě oprávnění a smlouvy.
Ztužující věnec
nosníky, které rozdělují zatížení na nosné vnější a vnitřní stěny. Mohou být spojeny s monolitickým stropem nebo okenními překlady ze železobetonu.
Zvuk
zvukové vlny se šíří vzduchem ve formě tlakových kmitů. Pro lidské ucho je zvuk slyšitelný ve frekvenci od 10 000 do 20 000 kmitů za sekundu (hertz).
Zvuková izolace
má zabránit průniku zvuku do sousedních

Ž

Žadatel
Žadatel je ten kdo podává žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpokládá se, že žadatel má k předmětnému pozemku nebo stavbě vlastnické nebo jiné právo opravňující jej využít pozemek pro navrhovaný účel. Pokud toto právo nemá, je k rozhodnutí o umístění stavby na pozemku, žádost na využití takového pozemku, či o dělení nebo scelování pozemků třeba souhlasu vlastníka tohoto pozemku (s výjimkou vyvlastnění a ve zvláštních případech uvedených v zákoně).
Žádost o stavební povolení
žádost stavebníka o povolení stavebního záměru. Vyplněný formulář se podává spolu se stavebními podklady u příslušného stavebního úřadu.
Žaluzie
vodorovné lamely z tenkého hliníkového plechu nebo plastové; jsou spojeny šňůrkami, kterými se nastavují. Lze je vytáhnout nebo navinout.
Životní prostředí
Životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
Životní styl
Způsob života jednotlivce, skupiny osob nebo sociální skupiny (rodina) charakteristický hmotnými i nehmotnými podmínkami existence,metodami a podmínkami práce, povahou zdrojů, formami bydlení, chováním v určitých situacích a rolích, sociálními vztahy, preferencemi, žebříčkem hodnot, formou spotřeby zboží a služeb, způsobem trávení volného času, vztahem k životnímu prostředí.
Životní úroveň
Průměrné podmínky pro život jednotlivce v daném státě, vztahované většinou k dostupnosti materiálních statků a měřené prostřednictvím spotřebního koše, příjmů, vlastnictví nemovitostí a předmětů dlouhodobé spotřeby, resp. jednoduše hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele. Vhodnějším měřítkem životní úrovně je HDI, které vedle materiálních aspektů zvažuje i aspekty sociální (kvalita života).

Zpět nahoru