Zelené střechy

Našim zákazníkům doporučujeme zvážit volbu, zda na své střeše nechtějí vybudovat vegetační zelenou střechu. Obzvláště je tato možnost vhodná pro ploché a mírné šikmé střechy. Zelená střecha má hned několik pozitivních dopadů na fungování budovy a celého pozemku.

Ikona - dotace 500 Kč/m2 na zelené střechy rodinných domů
příklad realizace zelené střechy na rodinném domě
Příklad realizace vegetační střechy, zdroj: www.zelenestrechy.info 

Mezi nejdůležitější výhody patří ochrana střešní krytiny před povětrnostními vlivy, UV zářením a mechanickým poškozením. Vegetační substrát funguje jako ochranná vrstva, která prodlouží životnost celé skladby konstrukce střechy. Tato ochrana má poté nemalý dopad na snížení případných nákladů na odstranění defektů střechy vlivem poškození.

Vegetační střecha má také pozitivní dopad na vnitřní prostředí stavby během parných letních dnů. Vrstva substrátu chrání konstrukci střechy před průnikem vysokých letních teplot do interiéru a brání také vyhřívání střechy způsobenému dopadajícími slunečními paprsky. Zelená střecha tedy přispívá k udržení příjemných teplot v interiéru budovy i během letních veder.

Kromě estetické a užitné funkce má vegetační střecha také velký vliv na prostředí pozemku. Zelená střecha pomáhá ve snížení prašnosti prostředí a ve zvýšení vlhkosti vzduchu v letním období. Ovlivňuje rovněž akumulaci dešťové vody na pozemku. Dešťová voda je z velké míry akumulována do vrstvy substrátu. odvodnění zelené střechy nezatěžuje dešťovou kanalizaci tolik, jako tomu je v případě konvenční skladby střechy. Připomeňme, že ve většině případů je dle platné legislativy nutno dešťové vody likvidovat na pozemku stavebníka. Tento požadavek má za následek nutnost budování vsakovacích a akumulačních objektů. akumulace vody do vrstvy substrátu vegetační střechy má pozitivní vliv na snížení dimenzí těchto zařízení a vede ke snížení jejich pořizovacích nákladů.

příklad realizace vegetační střechy na rodinném domě
Příklad realizace vegetační střechy
Skladba vegetační ploché střechy
Skladba vegetační ploché střechy, viz DEKROOF 09 (A-C)

Od začátku letošního roku je výstavba vegetační střechy finančně podporována ze státního fondu životního prostředí. Stejně jako v případě využívání tepla z teplé odpadní vody se jedná o 3. výzvu programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy. O finanční podporu na výstavbu zelené střechy je nutné žádat společně s žádostí o podporu na výstavbu rodinného domu v pasivním standardu (oblast podpory b) a nebo v případě rekonstrukce stávajícího objektu, která má dopad na snížení energetické náročnosti budovy (oblast podpory a). V obou těchto případech je podpora poskytována formou fixní dotace ve výši 500 kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Mezi základní požadavky zelené střechy, které musí být splněny, pro možnost podání žádosti o čerpání dotace patří dodržení minimální tloušťky vegetačního substrátu 80 mm. Vegetaci musí tvořit nejméně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů.