Podrobné energetické výpočty

V případě, kdy objekt nevyhovuje některému z energetických požadavků dotace Nová zelená úsporám a již nejde navrhnout další optimalizace (posílení tepelných izolací, úprava kompaktnosti domu, zvětšení oken na jih, zvýšení výkonu obnovitených zdrojů energie), je možné zpracovat doplňkové podrobné energetické výpočty, kde značně zlepší výpočtovou energetickou náročnost budovy a tím je možno žádat i vyšší úroveň dotace.

Pokud budova i bez těchto výpočtů splňuje s rezervou všechny požadavky, tak je možné tyto výpočty využít pro optimalizace dimenzí tepelných izolací či výkonu obnovotelných zdrojů energie. Pokud si necháte zpracovat tyto podrobné výpočty, tak zpravidla je možné uvažovat se snížením dimenzí tepelných izolací či se zmenšením výkonu fotovoltaické elektrárny. Tato optimalizace může ušetřit desítky tisíc korun v investičních nákladech. 

Podrobný výpočet lineárních tepelných vazeb a jejich vliv na energetickou náročnost budovy 

Dle metodického pokynu Nová zelená úsporám, bez tohoto podrobného výpočtu, je potřeba pohoršit součinitel prostupu tepla (ekvivalent tepelného odporu) všech obalových konstrukcí (podlaha, stěna, strop, okna atd.) o delta U,em=0,02W/m2.K. Toto pohoršení u standardní skladby obvodové stěny pasivního domu (součinitel prostupu tepla U=0,10W/m2.K) činí 20%.

 Tento podrobný výpočet podstatně zlepší výslednou výpočtovou energetickou náročnost budovy (o 15 až 20%) toto zlepšení energetické náročnosti se projeví v možnosti dosažení vyšší úrovně dotace ( o 150tis. kč)

Po provedení tohoto výpočtu je možno optimalizovat kritické detaily obálky budovy (napojení oken a dveří, založení stěnových nosných konstrukcí, uložení stropu apod.) a také je možné optimalizovat dimenze tepelných izolací, izolační a solární vlastnosti oken, účinnosti rekuperační jednotky apod.

Podrobný výpočet lineárních tepelných vazeb a jejich vliv na energetickou náročnost budovy

Výpočet lineárních činitelů prostupu tepla se stanoví dle ČSN 73 0540-2 v programu pro dvourozměrné vedení tepla. Určí se vliv tepelných a mostů vazeb na průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy pomocí hodnoty paušální přirážka na tepelné vazby Δuem.

Podrobný výpočet zastínění všech zasklených ploch

Dle metodiky NZÚ, bez tohoto podrobného výpočtu, je potřeba uvažovat se zastíněním všem oken v prvním patře. Předepsaná hodnota zastínění je 40%. Toto pohoršení znamená, že musíme výrazně snížit solární zisky, které nám redukují potřebu tepla na vytápění

Po podrobném výpočtu je snížení solárních zisků vlivem zastínění prosklených ploch redukováno o průměrně 20% (zvýšení solárních zisků o 20%). Tento výpočet slouží k optimalizaci umístění oken a jako další možnost zlepšení energetické náročnosti budovy a tím snadnější dosažení vyšší úrovně dotace. Výpočet je proveden dle ČSN EN ISO 13790:2009, přílohy G5.

Podrobný výpočet zastínění všech zasklených ploch

Ve výpočtu je uvažováno se stíněním vlastní budovou (ostění, nadpraží, nadokenní markýzy, boční žebra atd.) a dále stínění jinými budovami, terénem, vegetací a ostatními překážkami.V případě, kdy je sousední pozemek bez zástavby a je zde předpoklad nové výstavby (např.dle územního plánu), uvažuje se na daném sousedním pozemku shodná budova jako posuzovaná a umístěná dle stávajícího regulačního plánu nebo v minimální vzdálenosti od posuzovaného pozemku stanovené obecnými požadavky na umisťování staveb dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Pokud jsou tyto podrobné výpočty součástí odborného posudku pro dotaci Nová zelená úsporám, lze na tyto výpočty žádat dotaci ve výši 35 000 Kč.