Konstrukční systémy

Návrh konstrukčního řešení a skladeb obvodových konstrukcí pasivních domů G SERVIS vychází z těchto cílů:

Založení

V našich projektech využíváme standardní konstrukční řešení, které je v českém stavebnictví užíváno nejčastěji a všechny stavební firmy mají s tímto typem založení zkušenosti. Základové konstrukce jsou navrženy na pevnost základové půdy min. 150 kPa. Doporučujeme si ovšem vždy na pozemku nechat provést inženýrsko-geologický průzkum, na základě kterého bude určena konkrétní únosnost základové půdy. Návrh základových konstrukcí bude možné poté upravit dle konkrétních podmínek na pozemku.

Standardní návrh založení domu sestává ze základových pásů, kdy nosnou konstrukci tvoří základový monolitický pás o šířce typicky kolem 600-800 mm dle zatížení budovy a únosnosti zeminy. Základový pás je vždy založen minimálně v nezámrzné hloubce (tato hloubka se odvíjí zejména od typu zeminy a klimatické oblasti). Pás tvoří nevyztužený beton o pevnosti C16/20.

Na tyto monolitické pásy jsou vyzděny tvárnice ztraceného bednění o typické šířce 300 mm. Počet těchto tvárnic se odvíjí od výškového osazení budovy na pozemku a dále na úrovni únosné vrstvy zeminy oproti úrovni upraveného terénu. Ztracené bednění je zalito betonem o pevnosti C16/20 a vyztuženo svislou a vodorovnou výztuží.

Na základovou stěnu ze ztraceného bednění je uložena vyztužená podkladní železobetonová vrstva (základová deska) o typické tloušťce 150 mm. Tato deska je vyztužena KARI sítí. Pod základovou deskou se nachází štěrkové lože, ze kterého je odvětráván radon z podzákladového prostoru.

Zateplení podlahy na zemině našich pasivních domů je navrženo z pěnového polystyrénu EPS 100 o tloušťce 220 – 260 mm.

     


Zdroj: DEK - skladba podlahy na zemině DEKFLOOR 06                Zdroj: DEK - Katalog 2022 – sekce založení


V případě požadavků na úpravu projektu jsem schopní navrhnout založení na plovoucí železobetonové základové desce s typickou tloušťkou kolem 250-300 mm. Tato základová deska je uložena na vrstvě tepelné izolace (extrudovaný polystyrén XPS, pěnosklo, keramické kamenivo Liapor). Toto založení umožní perfektní eliminaci tepelných mostů v místě založení obvodové stěny a také zvýší tepelně akumulační schopnosti podlahy na zemině (snížení provozních nákladů na vytápění a snížení rizika letního přehřívání). Nevýhodu tohoto řešení je, že ne každá stavební firma je s tímto způsobem založení seznámena. Dále není tento způsob založení vhodný pro každý pozemek. Založení na plovoucí základové desce je vhodné pro rovinaté pozemky s nízkou hladinou spodní vody. Nevýhodou je také nákladnější a delší zpracování statického návrhu domu.

 


Zdroj: DEK - Katalog 2022 – sekce založení                            Zdroj: Centrum pasivního domu – založení na XPS


Obvodová stěna

Naše typové pasivní stavby jsou navrženy jako zděné z tradičních materiálů. Nosnou konstrukci obvodové stěny tvoří keramické tvárnice Porotherm nebo pórobetonové tvárnice Ytong. Typická šířka zdiva činí 300 mm. Obvodová stěna je zateplená kontaktním zateplovacím systém ETICS tvořeným šedým pěnovým polystyrénem o tloušťce 240-280 mm. Pro eliminaci tepelných mostů a zamezení snížení izolačních schopností tepelné izolace navrhujeme celoplošné lepení izolace oproti mechanickému kotvení.


Zdroj: DEK - skladba DEKTHERM ELASTEK E   Zdroj: Wienerberger Porotherm - Porotherm 30 Profi    Zdroj: Isover – šedý EPS GreyWall

Návrh jednovrstvého zdiva (bez zateplení) není pro pasivní dům vhodný z pohledu nedostačujícího tepelného odporu a omezeným možnostem eliminace vlivu tepelných mostů a tepelných vazeb. V případě požadavku na dosažení nižšího nízkoenergetického standardu a nejnižší úrovně dotace (NZÚ Základ 200 000 Kč) je použití jednovrstvého zdiva možné. V tomto případě navrhujeme keramické zdivo s integrovanou tepelnou izolací Porotherm 44T s tloušťkou 440 mm nebo pórobetonové zdivo Ytong Lambda YQ s tloušťkou 450-500 mm.

         


Zdroj: Wienerberger Porotherm - Porotherm 44T                              Zdroj: Xella Ytong – Ytong Lambda YQ

V rámci klientských úprav projektu jsem schopni navrhnout dům také z vápenopískových tvárnic nebo z dřevěných panelů DEKPANEL

           


Zdroj: KM BETA – vápenopískové tvárnice                                                  Zdroj: DEK – Dekpanel

Střecha

Konstrukční řešení a skladby střechy se odvíjí od jejího tvaru a účelu.

Šikmá střecha a obytné podkroví

Nejtypičtější střechou je šikmá střecha nad půdním prostorem. Nosná konstrukce je obvykle tvořena dřevěným krovem. U šikmých střech nad obytným podkrovím navrhujeme skladbu střechy s nadkrokevní PIR tepelnou izolací TOPDEK PIR o tloušťce kolem 220 – 260 mm. V tomto případě je možné přiznat dřevěné krokve (nepoužít sádrokartonový podhled). Při použití nadkrokevní tepelné izolace používáme velmi kvalitní a odolnou parozábranu z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou TOPDEK al BARRIER s tloušťkou 2,2 mm. Tato skladba zajišťuje perfektní vzduchotěsnost střešního pláště.
V případě snahy o snížení investičních nákladů na střešní plášť šikmé střechy navrhujeme standardní skladbu s mezikrokevní a podkrokevní tepelnou izolací. Pro mezikrokevní tepelnou izolaci používáme vysoce výkonnou tepelnou izolaci Isover Multimax 30 o typické tloušťce 180 mm a podkrokevní izolaci navrhujeme z PIR tepelné izolace TOPDEK PIR o tloušťce kolem 150 – 200 mm. Jako parozábranu využíváme tenký samolepící asfaltový pás s hliníkovou vložkou DACO KSD-R o tloušťce 0,4 mm.

   


Zdroj: DEK -skladba střechy DEKROOF 11-B                            Zdroj: DEK - skladba střechy DEKROOF 17-A

V případě požadavku na lepší akustické a akumulační parametry šikmé střechy je možné navrhnout nosnou konstrukci z masivní stropní konstrukce systému Porotherm  nebo Ytong.

       


Zdroj: Xella – masivní střecha komfort                    Zdroj: Wienerberger Porotherm - těžká střecha

Šikmá střecha a nevytápěný půdní prostor


Pokud se pro zastřešení stavby využijí dřevěné sbíjené střešní vazníky (typicky u jednopodlažních staveb), tak se zpravidla navrhuje zateplení v místě vodorovného podhledu v rovině spodní pásnice vazníků (nevytápěný půdní prostor). V rámci návrhu se poté využije obdobná skladba, jako v případě mezikrokevní a podkrokevní izolace u šikmé střechy obytného podkroví. Používá se tedy kombinace minerální a PIR tepelné izolace. Celková tloušťka tepelné izolace se pohybuje kolem 400 mm. Na vrstvu PIR tepelné izolace je aplikována parozábrana ze samolepícího asfaltového pásu. Pod parozábranou se nachází dřevěný rošt, ze kterého je spuštěn sádrokartonový podhled.

                                                                          Zdroj DEK: skladba střechy ST.8006B


Plochá střecha


U domů s plochou střechou tvoří nosnou konstrukci systémová stropní deska Porotherm nebo Ytong. Tloušťka této desky se odvíjí od rozpětí stropu, zpravidla se jedná o 250 – 290 mm. Na stropní desku je aplikována parozábrana v podobě asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Na parozábranu je umístěna tepelná izolace z pěnového bílé polystyrénu EPS 100 v celkové tloušťce 400-500 mm. V případě požadavku ze strany stavebníka můžeme na plochou střechu navrhnout souvrství vegetační (zelené) střechy. V tomto případě je možné čerpat dotaci ve výši 700 Kč/m2

   


Zdroj DEK: skladba střechy DEKROOF 01-A                             Zdroj DEK: skladba vegetační střechy DEKROOF 09-A